Jätevedet

Lyhyesti:

Lainsäädännön erot vesihuoltolaitosten vahvistettujen toiminta-alueiden verkostojen alueella ja niiden ulkopuolisilla alueilla     ( mm. poikkeukset ).
______________________________________________________

Puolueeton jätevesineuvontahanke Keski-Suomessa jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun asti.
Hanke toteuttaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti Keski-Suomen alueella. Yleistä jätevesineuvontaa on saatavilla koko maakunnassa ja kiinteistökohtaista neuvontaa tehdään pääasiassa kuntien osoittamilla alueilla. Harkinnan ja aikataulun mukaan kiinteistökäyntejä voidaan tehdä muuallakin maakunnassa. Kiinteistökäynnillä tutkitaan olemassa oleva jätevesijärjestelmä ja sen kunto sekä annetaan kirjalliset ohjeet tarvittavista jatkotoimista.

Jätevesineuvojan voi pyytää erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin esittelemään jätevesien käsittelyä, luennoimaan tai vain vastailemaan asiakkaiden kysymyksiin.

Jätevesineuvoja antaa neuvoja myös puhelimitse, sähköpostilla ja postitse.
Yhteystiedot
______________________________________________________

1. Talousjätevesien käsittely niissä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten verkoston toiminta-alueella.

Uudet viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden jätevesien puhdistusvaatimukset tulivat voimaan 15.3.2011. Jätevesijärjestelmien kunnostustoimenpiteiden aikaa on valtioneuvoston päätöksellä 26.3.2015 jatkettu, siirtymäaika päättyy 15.3.2018.
Muutoksia tulossa: Hallituksen lakiehdotus jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta eduskunnan käsittelyyn. Lue lisää.

Hajajätevesiasetus (209/2011) tuli voimaan 15.3.2011.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (196/2011 ) tuli voimaan 9.3.2011.

Hajajätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain edellyttämät muutokset tulee olla toteutettuna vuoden 2018 maaliskuuhun mennessä.

Poikkeukset säädösten noudattamisesta:

Hakemuksesta:
Erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, kuten työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat saada vapautuksen asetuksen vaatimusten noudattamisesta. Vapautusta haetaan kunnalta ja se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Äänekosken kaupunki tiedottaa vapautuksen hakemisesta lähempänä määräajan (15.3.2018) päättymistä.

Automaattinen vapautus:
Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan.

Ikäpoikkeus ei koske:
- vapaa-ajan asuntoja
- jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68 -vuotias
- jos kiinteistöllä asuu yli 68-vuotias, mutta kiinteistön omistaa joku muu.


Jätevesijärjestelmän kunnostusohjeita:

Jätevesien lomakkeet.


Saostus- ja umpikaivolietteet

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus
Kunnan jätehuoltomääräykset ( 34 § )  velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.
Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ja ne on kuljetettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä. Tyhjennyksestä ja lietteen sijoituspaikasta on oltava tosite, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Tyhjennyksen tilaaminen
Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätetiedostossa olevalta urakoitsijalta.


Kuivakäymälä osana jätevesien käsittelyä:

Kuivakäymälää käyttämällä jätevesien käsittely helpottuu huomattavasti.

Vertaa kuiva- ja kemiallisiakäymälöitä  ( Pikku Vihreä )

Muuta materiaalia kuivakäymälöistä:


2. Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitoksilla ( Äänekosken Energia Oy ja vesiosuuskunnat ) on Äänekoskella toimivia viemäriverkostoja.

Äänekosken Energialla ( asemakaava-alueet) ja vesiosuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

  • Vesihuoltolain (119/2001 ) velvoite liittymisestä vesijohto- ja viemäriverkostoihin vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla.
  • Laissa olevat toiminta-alueen liittymisvelvoitteet ovat voimassa vanhan vesihuoltolain mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti ( Vesihuoltolain 38 § ).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.9.2011 (44 §)  Äänekosken alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.
Kalaniemen ja Koiviston vesiosuuskuntien osalta toiminta-alueet vahvistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.1.2012 ( § 15 ). Päätös.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.

Hakemuskaavake kiinteistön vapauttamiseksi liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Vesiosuuskuntien omat sivut:

Sivu päivitetty 22.11.2016