Julkiset hankinnat

Äänekosken kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankintalaki määrittelee hankintojen kynnysarvot ja menettelyt. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimi tekee kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joita hankintalaki ei koske. Pienhankinnoissa noudatetaan kaupungin omaa ohjeistusta ja hallintolaissa tarkoitettuja yleisiä hyvän hallinnon periaatteita.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön internetsivuilta.

Tulevat kilpailutukset

Äänekosken kaupunki ylläpitää hankintakalenteria, johon kootaan merkittävimmät tulevat hankinnat arvioituine aikatauluineen. On huomattava, että kaikki hankintatarpeet eivät välttämättä ole ennakolta tiedossa.

Tarjouspyynnöt

Äänekosken kaupungilla on käytössä kilpailutuksiin sähköisen tarjouspalvelu. Sen avulla pyritään edistämään tarjouspyyntöjen ja tarjousten vastaavuutta sekä helpottaa tarjousten jättämistä. www.tarjouspalvelu.fi/aanekoski

Lisäksi käytössä on Pienhankintaportaali, jossa pyydetään sähköisesti tarjouksia kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Pienhankintaportaali sijaitsee osoitteessa: pienhankintapalvelu.fi/aanekoski

Tarjous- ja pienhankintapalvelu -portaaleihin voi rekisteröityä maksutta ja niiden käyttö on kaikille tarjoajille ilmaista. Sama käyttäjätunnus käy kumpaankin portaaliin.

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAssa. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoistaan. www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset tulee jättää hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnössä määritellään, missä muodossa tarjous tulee toimittaa ja mitä sen pitää sisältää. Tarjouspyynnön vastaiset tai puutteelliset tarjoukset joudutaan hylkäämään. Tarjouspyynnöstä voi pyytää lisätietoja tarjouspyynnössä osoitetulla tavalla.

Tarjousvertailu tehdään tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Julkisissa hankinnoissa hankintapäätöksen tekee hankinnan arvosta riippuen kaupungin viranhaltija tai toimielin . Pienhankinnan voi suorittaa muukin henkilö. Tieto tehdystä päätöksestä ja muutoksenhakumahdollisuuksista toimitetaan tarjouskilpailuun osallistuneille.

Hankintasopimukset

Hankintasopimuksissa noudatetaan yleisimmin Valtiovarainministeriön julkaisemia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).
JYSE 2014 Tavarat
JYSE 2014 Palvelut 


Suolahden yhtenäiskoulun jakelukeittiön keittiölaitteet

Hilma-ilmoituksen nro 2017-017633

Kysymykset vastauksineen

 1. Hankintailmoituksen liitteenä olevassa ”Laitemäärittelyt_Suolahti” ja Metoksen laatiman Suolahden yhtenäisperuskoulun kuva 67995D laiteluetteloiden laitteiden määritykset eroavat toisistaan. Kumpaa laiteluetteloa noudatetaan tarjousta laadittaessa?
  Vastaus: Tarjouksessa noudatetaan kuvan  nro 67995D,  laiteluettelon mukaisia laitteita.
 2. Koska laitteiden määritykset ovat yhden laitetoimittajan laitteiden mukaan laadittu eivät muut laitetoimittajat voi näin ollen täyttää aivan kaikkia yksityiskohtaisia ehtoja, niin riittääkö, että muut tarjoajat tarjoavat vastaavan tuotteen valikoimistaan, joka täyttää pyydetyt kapasiteetit ja on ominaisuuksiltaan vastaava?
  Vastaus: Laitteet vaatimuksineen suunnitelmissa mainitut tai vastaavat.
 3. Hankintailmoituksessa on määritelty, että valintakriteerinä on halvin hinta. Kuitenkin pos.30 tappimattokoneen kohdalla kysytään kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavina tekijöinä laitteen elinkaarikustannuksia, jotka huomioidaan päätöksen teossa. Miten elinkaarikustannus huomioidaan päätöksenteossa?
  Vastaus: Valintaperuste on halvin hinta suunnitelmien mukaisista tai vastaavien laitteiden kokonaistarjouksen yhteishinta.
 4. Kylmä- ja pakastehuoneiden ovien leveydeksi on määritelty 900mm. Tämä ei ole mahdollista huomioonottaen huoneiden leveyden 1500mm. Hyväksyttäneen oven leveys 700mm?
  Vastaus: Ovien leveys  min. 800 mm, niin että keittiövaunut sekä rullakot mahtuvat oviaukosta.

  Tarkennus: Kylmä-ja pakastehuoneet elementtitoimituksena höyrystimineen, hyllyineen sekä valaisimineen. Hyllyt konepestävät, elintarvikekäyttöön hyväksytyt muovihyllyt. Erillinen kylmälaiteasennus / urakka, jonka voi laitetoimittaja mitoittaa ja tarjota.
 5. Onko painekeittokaapin (positio 4) ehdoton vaatimus, että molempia kammioita voitava käyttää täydellä, 1 barin teholla, samanaikaisesti? Onko vaatimus 0...1barin käyttöpainealueesta ehdoton
  Vastaus: Painekeittokaapin molempia kammioita on pystyttävä käyttämään samanaikaisesti ja täydellä yhden( 1) barin teholla.
 6. Onko USB-liitäntä ohjelmien tai päivitysten lataamiseen ehdoton vaatimus? 
  Vastaus: Tarjouksessa on mainittava mahdollinen liitäntävalmius.
 7. Yhdistelmäuuni positio 9.2 kapasiteettivaatimus. Pitääkö olla suunnitelman mukaisesti 8x GN1/1-65mm?
  Vastaus: Vaatimus on ehdoton.
 8. Esipesupöytä positio 29 on määritelty kahteen kertaan. Tarjotaanko vain toinen, suunnitelman mukaisin mitoin (1200mm).
  Vastaus: Tarjotaan vain toinen suunnitelman mukainen esipesupöytä pituudeltaan 1200 mm.
 9. Tappimattoastianpesukoneen mitoissa on sekä esipesun ja kemiallisen pesun vyöhykkeiden vähimmäismitat. Onko nämä ehdottomat?
  Vastaus: Mitat ovat ohjeelliset. Koneen kokonaispituus on määräävä, sovittava suunniteltuun tilaan.  Pesukapasiteetti ilmoitettava.
 10. Mikä on toimitusaika tarjottavalle kokonaisuudelle?
  Vastaus: alustava asennusaikataulu: vko 38-40 / 2018

Äänekosken kaupungin hankintailta yrittäjille ja yhteisöille 10.1.2017