Kuulutus ympäristölupahakemuksesta biokaasulaitokselle                                                     

Ympäristölupahakemus koskee Äänekosken tehdasintegraatin yhteyteen rakennettavaa biokaasulaitosta, jossa käsitellään jätteitä ja valmistetaan polttoaineita.
Toiminnanharjoittaja hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Hakija       EcoEnergy SF Oy
                 Onkelantie 109 C
                 44 100 ÄÄNEKOSKI

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 8.3. - 7.4.2017 Äänekosken kaupungin ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat täydennyksineen ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Äänekosken kaupunginvirastossa ( Hallintokatu 4 ). Nähtävillä ovat myös hakemuksesta annetut lausunnot sekä aluehallintoviraston päätösluonnos.

Asiakirjat ovat myös luettavissa osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuulutukset