Ääneniemen koillisrannan asemakaavan muutos ja laajennus 


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 9.12.2014 - 9.1.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 8.4. - 9.5.2016
Ehdotusaineiston II nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 44
Kaava on kuulutettu voimaan: 25.10.2016


Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 44

Kaavaselostuksen liitteet
Liite 1 OAS
Liite 2 Luontoselvitys
Liite 4 Seurantalomake
Liite 5 Kunnallistekninen yleissuunnitelma
Liite 6 Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet
Liite 7 Valuma-alueet ja virtaussuunnat
Liite 8 Havainnekuvia
Liite 9 Liito-oravakohteen tarkistus
Liite 10 Kaavoittajan vastineet