Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavahanke on saatettu vireille Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksellä 17.2.2020 Energiequelle Oy:n aloitteesta.

Hankkeen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa enintään 9 tuulivoimalaa Äänekosken Konginkankaan Liimattalan alueelle. Tuulivoimaloiden tornien napakorkeudeksi on esitetty noin 160 – 190 metriä ja roottorien halkaisijaksi noin 160 – 190 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeudeksi on asetettu kuitenkin enintään 270 metriä.

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat:
Äänekosken kaupunki: Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi p. 020 632 2035
Kaavaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy: Projektipäällikkö Pirjo Pellikka 040-5322380
Tuulivoimahankevastaava Energiequelle Oy: Projektijohtaja Karl Schultheis (suom.) 050-4522215

Vastineet kaavaluonnoksesta

Kaavan laatijan vastine kaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen

Osayleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuuden 29.6.2020 esittelymateriaalit

Kaavaluonnosaineisto nähtävillä 24.6. - 14.8.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista mielipiteistä sekä vastineet
Liite 3 Luontoselvitys: liito-oravat, lepakot, linnusto, kasvillisuus- ja luontotyypit
Liite 3.1 Pesimälinnuston pistelaskennat voimaloiden sijoituspaikoilla
Liite 3.2 Suunnittelualueella havaitut lintulajit vuonna 2019
Liite 4 Muinaisjäännösinventointi
Liite 5 Näkyvyysanalyysikartat
Liite 6 Kuvasovitteet
Liite 7 Meluselvitys
Liite 8 Välkeselvitys
Liite 9 Muuttolintuselvitys
Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 15.6.2020 § 152

Vireilletulovaiheen aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristöselvitys
Luontoselvitys
Esitys tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämisestä -kaavoitusaloite
Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Kaavan vaiheet

Vireilletulo Äänekosken kaupunginhallituksessa 17.2.2020
Vireilletulo kuulutuksella 19.2.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 24.6.-14.8.2020
Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus (etä) 29.6.2020
Kaavan laatijan vastineen kaavaluonnoksesta saatuun palauteeseen hyväksyminen, KH 6.9.2021

Muokattu 14.9.2021