Äänekosken rantayleiskaava kaupungin valtuuston hyväksymiskäsittelyssä 10.12.2012

Äänekosken rantayleiskaavan muutos on hyväksymiskäsittely vaiheessa. Kaavamuutos on ollut luonteeltaan tekninen kaavan tarkistus, jonka yhteydessä kaavaan on tehty pääasiassa tarkistuksia toteutuneiden maankäytön tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, rakennetut paikat jne.). Kaavamuutoksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kaavan muuttaminen digitaaliseen muotoon. Äänekosken rantayleiskaava menee kaupungin valtuuston hyväksymiskäsittelyyn 10.12.2012.

Kaupungin valtuusto 10.12.2012 aineisto:

Karttalehti 1 (pdf)

Karttalehti 2 (pdf)

Karttalehti 3 (pdf)

Karttalehti 4 (pdf)

Karttalehti 5 (pdf)

Kaavamerkinnät- ja määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

LIITE 1    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf)
LIITE 2    Suunnittelutilannekartta (pdf)
LIITE 3    Lehtijakokartta ja aluerajaus (pdf)
LIITE 4    Sisältömuutokset (pdf)
LIITE 4a  Poikkeamismuutokset ja suunnittelutarveratkaisut (pdf)
LIITE 5    Muutoskohteiden sijaintikartta (pdf)
LIITE 6    Natura-arvioinnin tarvearviointi (pdf)
LIITE 7    Kumottava Äänekosken rantayleiskaava (pdf)
LIITE 8    Emätilaselvityksen päivitys (Niinivesi) (pdf)
LIITE 9    Luontoselvitys (pdf)
LIITE 10  Pihlajaniemen luontoselvitys (pdf)
LIITE 11  Suojellut rakennukset ja pihapiirit (pdf)
LIITE 12  Kaavoittajan vastine muistutuksiin ja lausuntoihin (pdf)
(kh    24.9.2012)
LIITE 13  Osallisten kuuleminen nähtävillä olleen kaavaehdotuksen tarkistamisen johdosta (MRA 32§) (pdf) (kh 22.10.2012)

 

Empty