Ekotukihenkilöt arjen ympäristötyössä

Äänekosken kaupunkikonsernissa käynnistyy ekotukitoiminta. Ekotukihenkilöt sparraavat työyhteisöjään päivittäisiin ympäristötekoihin. Tukitehtävään nimetyt ja Koskela opiston kanssa koulutetut henkilöt edistävät oman työnsä ohella ympäristön kannalta kestävämpiä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta. Toimintamalli on joustava ja räätälöitävissä, ja siten hyväksi havaittu toimija-verkostossa. Parhaillaan alkava ekotukitoiminta ohjaa osaltaan kaupunkikonsernin siirtymistä kohti kasvavaa vähähiilisyyttä sekä vahvaa kestävää kehitystä.
Ekotuen vihreä logo, Koskela opisto sininen logo yhdistyvät kauniisti Äänekosken luonnonmaisemaan.

Ympäristövastuu rakentuu arjen teoista ja valinnoista

Ekotukitoiminta on ruohonjuuritason esimerkki merkittävästä ympäristötyöstä, joka muodostuu pienistä, arkisista toimista ja koskettaa meistä jokaista. Kaupungin yhtenäisempi toiminta on esimerkkinä muille sidosryhmille ja asukkaille oman ympäristövastuun tärkeydestä sekä oman osuuden kantamisesta kasvavassa ympäristötyössä. Me kaikki voimme vaikuttaa! 

Ympäristötiimityö kannattelee ja kannattaa

Ekotukihenkilöiden, koulutuksen järjestäjä Koskela opiston sekä koko yhteisön tiimityö kannattaa. Se näkyy esimerkiksi kasvavina energiansäästöinä, kestävinä hankintoina ja liikkumisvalintoina sekä eri toiminnoissa jätteenmäärän pienentymisenä. Ympäristövastuullisuuden vähittäinen kytkeytyminen luontevammaksi osaksi koko toimintakulttuuria lisää kunnan myönteisiä ympäristövaikutuksia. Yhdenmukaiset, kestävät toimintamallit hidastavat ilmastonmuutosta, säästävät luonnonvaroja sekä tukevat vahvempaa resurssipohjaa henkilöstölle ja taloudelle. Yhdessä toimien onnistumme lisäämään kokonaishyvinvointia ja saavutettu tulos on vaikuttavampi!

Yhteinen sitoumus

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Äänekosken kaupunki on 24. toimintaan mukaan liittynyt kunta (tilanne 1.12.2021, linkki). Ekotukihenkilöitä on tällä hetkellä jo yli 4100, ja Äänekoski toimijoineen on hyvä lisä ympäristöstään yhä enemmän huoltapitävien kuntien joukkoon!

Lue lisää ekotukitoiminnasta osoitteessa: https://www.ekotuki.fi/toiminta

Lisätietoja: 

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen, 040 681 8813, juho.liimatainen@aanekoski.fi

Kestävä kehitys