Tonttipalvelut

Tonttipalvelut huolehtii kaupungin tonttien vuokraamisesta ja myymisestä, kiinteistötoimituksista, mittauksista, karttojen laatimisesta, rakennusvalvonnan mittauksista, osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta.

Kaupungin tonttien vuokraaminen ja myyminen

Tonttipalveluista voitte tiedustella kaupungin omakotitalo-, loma-asunto-, teollisuus-, liike-, rivitalo- ja kerrostalotontteja. Tonttien vuokraamisesta ja myymisestä päättää tonttipäällikkö ja kaavoituspäällikkö tonttien ollessa valmiiksi hinnoiteltuja.

Rakentajan opas

Kiinteistötoimitukset

Kaupunki hoitaa kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset Äänekosken ja Suolahden taajamien asemakaava-alueilla. Näiden alueiden ulkopuolella toimitukset hoitaa Maanmittauslaitos.

Äänekosken ja Suolahden taajamien asemakaava-alueilla on sitova tonttijako.
Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tonttijakona tai asemakaavan yhteydessä hyväksyttävänä tonttijakona. Tonttijakokartta osoittaa kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi tontin lohkomistoimituksilla. Maanomistajan hakemuksesta voidaan muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kaavoituspäällikkö.

Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla. Ennen lohkomista alueella tulee olla voimassa kaavan mukainen tonttijako.
Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua tiedon määräalaan myönnetystä lainhuudosta.
Sitova tonttijaon alueella rakennusluvan edellytyksenä on, että tontti on muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi.

Kaupunki tekee  lisäksi rajankäyntejä, rasitetoimituksia sekä kiinteistörekisteriin merkittäviä toimenpiteitä.
Tonttijaon muutosta ja lohkomista tai muuta kiinteistötoimitusta voit hakea hakemuksella.

Rajan tai aidan merkitseminen

Tontin rajapyykit on asemakaava-alueilla merkitty maastoon yleensä rautaputkilla. Mikäli putket ovat jääneet esimerkiksi maan alle tai niitä ei ole muuten löydetty voi tonttipalveluista tilata rajan merkitsemisen. Rajapyykkien paikat merkitään maastoon tilapäisillä puurimoilla.

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt ja sen sijainnista on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontin omistajan kirjallisesta hakemuksesta suorittaa tontilla rajankäynti.

Kartat

Tonttipalvelut ylläpitää kantakarttaa, opaskarttaa, ajantasa-asemakaavaa sekä internet -karttapalvelua. Kartoista löydät lisätietoa kartat sivulta.

Rakennusvalvonnan mittaukset

Rakentamisen viranomaisvalvontaa hoitaa kaupungin rakennusvalvonta.  Rakennuksen paikanmerkintä tehdään uudisrakennuksille sekä tapauskohtaisesti laajennuksille tms. rakennuslupapäätöksen niin vaatiessa.

Rakennuksen paikan merkintä suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen aloituskokousta ja varsinaisen rakennustyön aloittamista. Rakennus merkitään puurimoilla maastoon asemapiirroksen mukaisesti. Tontille tuodaan tarvittaessa korkeus valtakunnan korkeusjärjestelmässä.

Aloituskokouksen ja pintamaiden poistamisen jälkeen rakennuksen paikka merkitään tarkemmin juuripaalujen tai lankapukkien avulla. Mikäli rakentaja haluaa rakennuksen merkittäväksi lankapukkien avulla on rakentajan itse tehtävä tontilleen tukevat ja hyvin säilyvät lankapukit puurimojen mukaisesti, jonka jälkeen tonttipalvelut merkitsee niihin rakennuksen tarkan paikan.
Rakennuksen paikan merkintä tilataan tonttipalveluista.

Osoitteet

Kaava-alueella kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa ja haja-asutusalueen tiennimet käsitellään nimistötoimikunnassa. Osoitenumerot annetaan tonttipalveluissa sen jälkeen, kun kohteella on rakennuslupa.

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.
Kadun- ja tiennimiviitat asentaa kaupunki.
Ohje rakennuksen osoitemerkintään taajamassa ja haja-asutusalueella.

Navigaattoriongelmat

Saamme usein palautetta siitä, että Google Maps tai muu navigaattoriohjelma ohjaa väärään paikkaan tai tieto on vanhentunutta. Valitettavasti navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan vastuulla, vaan palveluntarjoajan vastuulla.

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja ja tiedot päivittyvät niihin eri tavoin. Eräät toimijat keräävät tietoja itse ja toiset hyödyntävät kuntien sekä maanmittauslaitoksen ylläpitämää aineistoa. Äänekosken kaupunki ilmoittaa alueellansa tapahtuneet muutokset maanmittauslaitokselle, josta ne päätyvät maanmittauslaitoksen aineistoja hyödyntävien toimijoiden laitteisiin.

Taksa

Tonttipalveluiden viranomaistehtävät ja maankäyttöön liittyvät tehtävät ovat maksullisia. Kaupunginhallitus on vahvistanut tonttipalveluiden taksan.

Muokattu 22.11.2021

Omakotitontit

Vapaa-ajan tontit

Yritystontit

Kerros- ja rivitalotontit

Kartat

Metsät

Yhteystiedot