Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset

  • Ympäristölupa (www.ymparisto)
  • Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset, joita ovat esim. ilmoitus melua - tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tai ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
  • Asfalttiasemien, pienten energiantuotantolaitosten ja polttonesteiden jakeluasemien toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Jätehuollon ilmoitus- ja hakemuslomakkeet:

Elintarvikkeita sisältävän biojätteen kompostointi on sallittu vain lämpöeristettyä kompostoria käyttäen (Jätehuoltomääräykset § 15). Vain kesäaikana käytössä oleva kompostori voi olla eristämätön.

   Kompostointi-ilmoitukset:

Purkamisilmoitus ja selvitys purkujätteiden käsittelystä

Muita hakemus- ja ilmoituslomakkeita:

Naapurien kuuleminen

lupahakemuksen yhteydessä

Lupahakemus maasto- tai vesiliikennelain mukaiseen kilpailuun tai harjoitteluun.

Lupa maa-ainesten ottamiseen.
Kaivannaisjätteet ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma-lomake.

Puidenkaatoilmoituskaavake (pdf)

Ilmoituslomake vieraslajeista

Maisematyölupa (pdf) (täytettävä)

Ojitus voi olla luvan tai ilmoituksen vaativaa toimintaa.

Vesilain mukaisesti ilmoitus vesirakennustöistä on tehtävä vähintään 30 päivää ennen töiden aloittamista Keski-Suomen ELY-keskukselle.
Ruoppaus- ja niitto ilmoitus

Sähköisesti lähetettävä ruoppaus- ja niitto ilmoitus

Rantojen kunnostuksesta, ruoppauksesta, vesikasvien niitosta, rannan muokkauksesta ja uimarannan parantamisesta sekä laiturin rakentamisesta saa lisäohjeita tästä.

Viemäriverkkojen toiminta-alueiden ulkopuolella olevien alueiden kiinteistöjen

  • Selvitys jätevesien käsittelystä
  • Selvitys vähäisten jätevesien käsittelystä kiinteistöllä, jolla ei ole vesikäymälää
  • Selvitys vedenhankinnasta ja jätevesien käsittelystä rakennuslupaa / toimenpidelupaa varten
  • Käsittelyvaihtoehdot kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn eri alueille (ohje).

Vesihuoltolaitosten vesijohto- ja viemäriverkostojen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen

  •  Vapautushakemus liittymisestä vesihuoltolaitosten vesi- tai viemäriverkostoon

Maatalouden ilmoituslomakkeet (www.ymparisto)

  • Eläinsuojan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • Patterointi- ilmoituslomake