Henkilöstöjohtaminen, 26 op

Oletko kiinnostunut ihmisten johtamisesta? Kuluuko tehtäviisi esimiestyötä tai HR-tehtäviä ja haluat syventää ymmärrystäsi henkilöstöjohtamisen teemoista. Oletko hakeutumassa henkilöstöjohtamisen tehtäviin ja tarvitset lisää osaamista? Onko suunnitelmissasi johtamisen tai henkilöstöjohtamisen opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? 

Kokonaisuudesta voit valita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja:

Ilmoittautuminen käynnissä/tulossa:

Työsuojelu ja työhyvinvointi, 5 op (JAMK), kevät 2018

Tavoite: Opiskelija ymmärtää turvallisuuden, terveellisyyden, työolosuhteiden, yhteistyön ja esimiestyön merkityksen organisaation tuottavuuden tekijöinä. Hän tuntee työsuojelutoiminnan juridisen taustan ja vaatimukset henkilöstösuunnittelulle. Opiskelija tunnistaa turvallisen ja terveellisen työpaikan tekijät. Hän tietää työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen merkityksen organisaation tuloksellisuuteen. Opiskelija tunnistaa työsuojelun vaatimat roolitukset ja osaa toimia aloitteellisesti työpaikalla. Hän osaa edistää yhteistyötä ja rakentaa toimintamalleja haastetilanteissa.

Sisältö: Työsuojelun perusta ja vastuut. Työturvallisuus, työsuojelun yhteistoiminta ja työterveyshuolto. Turvallinen ja terveellinen työympäristö, työkuormituksen hallinta ja työkyvyn edistäminen. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kokonaisuus ja merkitys tuottavuuteen.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Verkkokurssi; webinaarit, verkkokeskustelut sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.

Opettaja: tuntiopettaja, KTM, FM Piia Leppämäki, JAMK

Ajankohta: Verkkokurssi, suoritettava aikavälillä 1.5.-31.8.2018. 

Ilmoittautuminen verkkokurssille: 
https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNjUxNzQ=

Johdon ja henkilöstön kehittäminen, 5 op (JY), syksy 2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan, vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia, suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä ja arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia.

Sisältö: Johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta. Lisäksi kehittämisen tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen sekä trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit).

Opintojakso kuuluu JY:n henkilöstöjohtamisen perusopintoihin tai johtamisen aineopintoihin. 

Opiskelutapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Opettaja: yliopistonopettaja KT, KTM Kirsi-Maria Sauren

Ajankohta: lähiopetus la 29.9. klo 10-14

Ilmoittautuminen opintojaksolle 1.8. alkaen:
https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=233221

Työoikeus, 5 op (JAMK), syksy 2018

Tavoite: Opiskelija tuntee työ- ja virkasuhdetta säätelevän normijärjestelmän ja tietää, miten se ohjaa organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa. Hän tuntee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet työ- ja virkasuhteessa. Hän osaa soveltaa normeja erilaisiin käytännön tilanteisiin ja osaa punnita eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Sisältö: Työ- ja virkasuhdetta sääntelevä normisto ja oikeuskäytäntö.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu, opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti.

Opettaja: tuntiopettaja, VT Veli-Pekka Paananen, JAMK

Ajankohta: 3.9.2018-31.12.2018

Ilmoittautuminen 19.8.2018 mennessä:
https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNjg3MDI=

Ilmoittautuminen päättynyt:

Henkilöstöjohtaminen, 6 op (JY), kevät 2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

 • selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä 
 • kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt 
 • eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja 
 • arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön 
 • arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat, strateginen ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen käytännöt, organisaatiokulttuuri ja muutos, johtajuus ja esimiestyö, työelämän suhteet.

Opintojakso kuuluu JY:n henkilöstöjohtamisen perusopintoihin tai johtamisen aineopintoihin.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja verkkokurssi

Opettajat: Luennot yliopistonopettaja KTT Tommi Auvinen ja verkkokurssi yliopistonopettaja KTM, FM Piia Leppämäki

Ajankohta: Kurssin kesto: 1.2.-30.6.2018. Lähiopetus la 3.2.2018 klo 9.00-16.30 (lisäoptiona pe 2.2.2018 klo 16.30-20.15, jos osallistujia on > 15)

Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op (JY), syksy 2017

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

 • selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet 
 • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista 
 • arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä 
 • selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet 
 • arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä 
 • arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan esimiehen työhön

Sisältö: Johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet, johtamisajattelun ja johtajuuden teorioiden kehitys, strateginen johtaminen, organisaatiorakenteet, henkilöstöjohtaminen, arvot, etiikka ja kulttuuri, vastuullinen liiketoiminta, johtajan työ, johtamisen ajankohtaisia teemoja.

Opintojakso kuuluu JY:n henkilöstöjohtamisen perusopintoihin tai liiketoiminnan perusopintoihin.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja oppimistehtävä

Opettaja: yliopistonopettaja KTM Kallinen-Kuisma Minna ja yliopistonopettaja KTM, FM Piia Leppämäki

Ajankohta: Kurssin kesto 1.11.2017- 31.3.2018. Lähiopetus ke 15.11. klo 17-20 ja to 7.12. klo 17 – 20. Paikkana Äänekosken lukio.