Myynti ja markkinointi, 21 op

Toimitko jo myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja haluat päivittää tietojasi? Oletko suuntautumassa nykyisissä tehtävissäsi enemmän myyntiin ja markkinointiin ja tarvitset lisää osaamista? Harkitsetko hakeutuvasi tulevaisuudessa joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon liiketalousalan tutkinto-opiskelijaksi? 


Kokonaisuudesta voit valita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja:

Ilmoittautuminen käynnissä/tulossa:

Brändistrategiat, 5 op (JAMK), syksy 2018

Tavoite: Opiskelija tietää brändistrategioiden keskeiset teoriat ja käsitteet sekä ymmärtää niiden sisällöt. Opiskelija ymmärtää brändistrategian keskeisen osan yrityksen liiketoimintastrategiassa. Opiskelija ymmärtää asiakastiedon merkityksen brändistrategian luomisessa. Opiskelija osaa suunnitella tavoitteellisesti ja kannattavasti yrityksen brändistrategioita. Opiskelija osaa käyttää brändiasiantuntijan tehtävissä tarvittavia työkaluja.

Sisältö: Brändin käsite, brändiarvo, brändianalyysit, brändin position rakentaminen, ominaisuuksien liittäminen brändimielikuvaan, brändilaajennukset.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Opettaja: lehtori Nina Välimäki, JAMK

Ajankohta: syys-lokakuu 2018. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen 19.8.2018 mennessä:
https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNjg3MDM=

Ilmoittautuminen päättynyt:

Markkinointi, 5 op (JAMK), syksy 2017

Tavoite: Opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin, digitaalisen markkinoinnin perusteisiin ja oppii ymmärtämään markkinointitoimien merkityksen liiketoiminnassa. Hän ymmärtää segmentoinnin ja ostokäyttäytymisen merkityksen markkinoinnin perustana. Opiskelija tutustuu yrityksen kilpailukeinoihin ja ymmärtää niiden merkityksen ja sisällön yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen ympäristö- kysyntä- ja kilpailuanalyysien osana. Opiskelija osaa laatia yritykselle kuvauksen sen markkinoinnin kilpailukeinoista. Opiskelijalla on valmiudet eritellä analyyttisesti yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja sekä sen ympäristöä, kysyntää sekä kilpailutilannetta.

Sisältö: Yritys- ja markkinointistrategia, toimintaympäristö-, kilpailija- ja asiakasanalyysit, segmentointi ja positiointi, markkinoinnin kilpailukeinot.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja opetus lähitapaamisissa Äänekoskella sekä webinaareissa.

Opettaja: lehtori, KTM Nina Välimäki, JAMK

Ajankohta: 30.9.-2.12.2017. Opetus lauantaisin 30.9.2017, 7.10.2017, 14.10.2017, 11.11.2017, 18.11.2017 ja 2.12.2017 klo 10-14 sekä maanantaina 6.11.2017 klo 16.00-17.30.

Myyntityön osaaminen, 5 op (JAMK), kevät 2018

Tavoite: Opiskelija ymmärtää myyntityön merkityksen yritykselle ja yhteiskunnalle. Hän tuntee myyntityön keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa kuvata erilaisia myyntiprosesseja ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Opiskelija hankkii valmiuksia, joita tarvitaan myyntityössä niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoillakin. Opiskelija osaa telemarkkinoinnin ja sosiaalisen myynnin (social selling) perusteet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia myyntitilanteita. Opiskelija kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja toimimaan erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeiden ja ongelmien ohjaamana, joita ne asettavat tuotteille, palveluille ja organisaatiolle. Hän osaa käyttää kysymystekniikkaa käytännön B2B-myyntitilanteessa. Hän osaa arvioida omia myyntitaitojaan ja laatia oman myyntiosaamisen kehittymissuunnitelman.

Sisältö: Opintojakso sisältää seuraavat osaamisalueet kuluttaja- ja yritysmyynnissä sekä telemarkkinoinnissa: myynti-, vuorovaikutus-, asiakkuusosaaminen ja oman myyntiosaamisen arviointi.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Ajankohta: tammikuu – helmikuu 2018 

Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen, 6 op (JY), kevät 2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • palvelu- ja suhdenäkökulman keskeiset käsitteet 
  • tunnistaa palvelulogiikan merkityksen yrityksen liiketoiminnassa 
  • tunnistaa palveluiden merkityksen ja roolin asiakkaiden arvonluontiprosessissa 
  • hyödyntää asiakastietoa asiakassuhteiden kehittämisessä 
  • tunnistaa ja analysoida palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä 
  • muotoilla ja kommunikoida arvolupauksia ja arvioida niiden toteutumista asiakaskohtaamisissa

Sisältö: Arvolupaus, asiakasarvo, arvonluontiprosessi, asiakassuhde, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, palvelun laatu, palvelulogiikka, palveluiden markkinointi, suhdemarkkinointi, vaihdanta, vuorovaikutus.

Opintojakso kuuluu JY:n markkinoinnin aineopintoihin.

Edeltävinä opintona vaaditaan:

Opiskelutapa: Verkkokurssi

Opettaja: KTM Janne Hepola

Ajankohta: Lähiopetus Äänekoskella peruttu vähäisen opiskelijamäärän vuoksi. Voit kuitenkin suorittaa opintojakson etäopiskellen osallistumalla 1.4.–14.5. järjestettävälle verkkokurssille. 

Tälle opintojaksolle kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi.