Psykologian perusopinnot (25 op)

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa?

Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa.

Hyvin tiedoin suoritettujen psykologian perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Psykologian perusopintoihin ilmoittaudutaan 25 opintopisteen kokonaisuuteen. Opintomaksu on 250 euroa. Opinnot käynnistyvät, mikäli opintokokonaisuuteen ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa.

  • Opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika: 1.8.-7.9.2017
  • Opiskelijan opinto-oikeusaika: 16.9.2017-31.7.2018.

Ilmoittaudu kokonaisuuteen tästä https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=220548

Opintokokonaisuuden opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston psykologian oppiaineen yliopistonopettajat Virpi Uotinen, Annamaija Oksanen ja Kati Sahlman.

Opintokokonaisuuden starttipäivä 16.9.2017 klo 10-15

Starttipäivässä kuulet lisää psykologian opiskelusta Jyväskylän yliopistossa, orientoidut verkkokurssille, tutustut henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja saat kotitehtävät seuraavalle kerralle.

PSYP110 Kehityspsykologia I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

Suoritustavat: Kehitystä tarkastellaan elämän eri vaiheissa, ja pohditaan myös perimän ja ympäristön suhdetta ihmisen kehityksessä. Perehdytään kehityspsykologisiin teorioihin ja käsitteisiin lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden ikävaiheita tarkastellen. Opiskelutapana on verkkokurssi, kehityspsykologiaa vauvasta vaariin. Kurssilla tarkastellaan yksilön kehitystä elämän eri vaiheissa. Kurssi koostuu eri osista: tehdään HOPS ja kaksi tehtäväkokonaisuutta. Verkkokurssilla mm. harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista, kirjoitetaan oppimistehtävää, tehdään esitelmä verkossa ja tehdään vertaisarviointeja.

Lähijakso Äänekoskella: 28.9.2017 klo 16.30 – 19.30. Kirjoittamisen ohjaus, verkkokurssin muiden tehtävien ohjaus, lyhyt info Persoonallisuuspsykologia I -jaksosta

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista, tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.

Suoritustavat: Persoonallisuuden arvoitus. Kurssilla selvitämme persoonallisuuden arvoitusta pohdintojen, teorioiden ja nykytutkimuksen avulla. Kurssilla tehdään tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Osallistutaan verkkokurssityöskentelyyn, lähiopetuspäivään ja lopuksi tehdään kurssin lopputehtävä.

Lähijakso Äänekoskella: 28.10.2017 klo 10 – 15. Lähdemateriaaliin tutustuminen, pienryhmätyöskentely, ennakkotehtävän suunnittelu

PSYP120 Neuropsykologia I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.

Suoritustavat: Opintojaksossa tarkastellaan havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia. Opintojaksolla luodaan katsaus hermoston rakenteeseen ja toimintaan. Opiskelutapana on yhdistelmäsuoritus, joka pitää sisällään omaehtoista peruslähteisiin tutustumista ja ryhmätyöskentelyä lähiopetuspäivänä. Tärkeää on, että jokainen on katsonut luennot ja tutustunut kirjalliseen materiaaliin ennen lähiopetuspäivää.

Lähijakso Äänekoskella: 17.3.2018 klo 10 -15. Ennakkotehtävien purku (ryhmätyöskentelyvaihe)

PSYP140 Kliininen psykologia I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymis-tavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielen-terveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Suoritustavat: Opintojaksolla perehdytään mielenterveyden peruskäsitteisiin ja mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen.  Jaksolla luodaan katsaus elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin. Jaksolla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin sekä terveyden ja mielenterveyden interventioihin. Opiskelutapana on tentti. Tällöin voi valita, osallistuuko tenttiin yleisenä tenttipäivänä vai osallistuuko Koppa-etätenttiin verkossa. Tärkeää on, että jokainen on katsonut luennot ja tutustunut kirjalliseen materiaaliin ennen lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivänä valmistaudumme yhdessä tenttiin.

Lähijakso Äänekoskella: 3.2.2018 klo 10 – 15. Tenttiin valmentautuminen

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.

Suoritustavat: Opintojaksolla tarkastellaan psykologian tyypillisiä tutkimusasetelmia ja tiedonhankintamenetelmiä, tutkimuksen teon vaiheita ja näihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Suoritustapana on yhdistelmäsuoritus, joka pitää sisällään omaehtoista peruslähteisiin tutustumista ja ryhmätyöskentelyä lähiopetuspäivänä.

Lähijakso Äänekoskella: 14.4.2018. Lähilauantain aikana ennakkotehtävien purku (ryhmätyöskentelyvaihe) + mahdollinen tapaaminen verkossa

Opintokokonaisuuden yhteiset päättäjäiset järjestetään toukokuussa 2018.