Taloushallinto, 25 op (JAMK)

Tarvitsetko työssäsi taloushallinnon osaamista? Kuuluuko tehtäviisi tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa varten? Haluatko ymmärtää tarkemmin liiketoimintaan talouslukujen taustoja?


Opintokokonaisuuden starttipäivä 13.1.2018 klo 10-14, lehtori, KTM Marja-Liisa Kananen

Kokonaisuudesta voit valita itseäsi kiinnostavat opintojaksot:

Ilmoittautuminen käynnissä/tulossa:

Tilinpäätösanalyysi, 5 op, syksy 2018

Tavoite: Opiskelija tuntee tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa laatia ennusteita analyysiohjelmaa käyttäen. Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yrityksen analysoinnissa ja pystyy tekemään tulkintaa yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Opiskelija tietää  tilinpäätösanalyysin ja tehtyjen ennusteiden rajoitukset ja mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Opettaja: Lehtori, KTM Marja-Liisa Kananen, JA;L

Ajankohta: 4.9.- 23.10.2018

Alustavat lähiopetusajankohdat Äänekosken lukiolla:
4.9.2018 klo 17-20
11.9.2018 klo 17-20
25.9.2018 klo 17-20
2.10.2018 klo 17-20
9.10.2018 klo 17-20
23.10.2018 klo 17-20

Ilmoittaudu 19.8.2018 mennessä:
https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNjg2OTk=link

Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op, syksy 2018

Tavoite: Opiskelija ymmärtää erityyppisten yritysten sisäisen laskennan tarpeet ja osaa soveltaa oppimaansa. Hän tuntee johdon laskentatoimen teorian ja osaa laatia päätöksentekoa tukevia laskelmia. Opiskelija osaa rakentaa pienelle yritykselle kustannuslaskentajärjestelmän.

Sisältö: Talousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksenteossa,laskentajärjestelmä,tuotto- ja kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, pääomakustannukset, vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, vyöryttäminen, suoritekohtainen laskenta, kalkyylit, jakolaskenta, ekvivalenssilaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta ja toimintolaskenta

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Opettaja: Lehtori, KTM Ari Karsikas, JAMK

Ajankohta: 29.10.-18.12.2018. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen 17.9.-14.10.2018

https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjNjg3MDA=

Palkkahallinto, 5 op, kevät 2019

Tavoite: Opiskelija osaa laskea palkkoja sekä manuaalisesti että pilvipalvelusovelluksilla. Opiskelija osaa tehdä palkoista vähennykset ja osaa tilittää ne edelleen palkkahallinnon sidosryhmille ja hoitaa palkkahallintoon liittyvän raportointivelvoitteen. Opiskelija tuntee palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistuksen ja osaa hakea näistä itsenäisesti tietoa sekä osaa soveltaa tätä tietoa palkkahallinnon käytännön kysymyksiä ratkaistessaan. Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon roolin osana henkilöstöhallintoa ja hahmottaa palkanlaskennan ja liikekirjanpidon välisen yhteyden. Opiskelija kykenee opiskelemaan digitaalisten järjestelmien toimintaperiaatteita itsenäisesti.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työsuhteen ja palkkauksen normit ja perusperiaatteet, palkan verotus, henkilösivumenot, luontoisedut, kustannusten korvaukset, työaika, muulta kuin työajalta maksettava palkka sekä palkkatapahtumien rekisteröinti.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Opettaja: yliopettaja, KTT, FM, AmO Anne Eskola

Ajankohta: kevät 2019 (tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)

Ilmoittautuminen: tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen päättynyt:

Taloushallinto, 5 op, kevät 2018

Tavoite: Opiskelija tietää taloushallinnon tehtävät ja merkityksen ja tuntee kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Opiskelija hahmottaa yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta ja ymmärtää miten kirjanpito ja tilinpäätös syntyvät näiden prosessien tuloksena. Opiskelija tietää katetuottoajattelun periaatteet ja osaa soveltaa niitä peruslaskelmissa. Opiskelija kehittää sekä omaa ammatillista osaamistaan että yhteisönsä osaamista vuorovaikutuksessa.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään liiketoimintaosaaminen, yrityksen prosessit (asiakas-, tuote- ja palvelurekisterin hallinta, osto ja myynti), liiketapahtumien rekisteröinti, tilinpäätös, katetuottoajattelu, rahavirrat, budjetointi ja arvonlisäverotuksen sekä välittömän verotuksen lähtökohdat.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Opettaja: lehtori, KTM Marja-Liisa Kananen, JAMK

Ajankohta: 13.1.-17.3.2018.

Kirjanpito 1, 5 op, kevät 2018

Tavoite: Opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti, lain säännökset huomioon ottaen ja tarkoituksen mukaisella tavalla eri toimialojen yritysten kirjanpidon. Hän osaa analysoida tuottamastaan tilinpäätöksestä yrityksen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaneet tekijät. Hän osaa rahoituksen, jaksottamisen ja voitonjaon erityiskysymysten kirjaamisen sekä pk-yrityksen tilinpäätöksen laatimisen.

Sisältö: Keskeiset rahoitusta ja oman pääoman muutoksia koskevat kirjaukset, arvonlisäverotuksen kirjaukset, pk-yrityksen tilinpäätöskokonaisuus, kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa.

Opintojakso kuuluu JAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan

Opiskelutapa: Etäopiskelu ja lähiopetusjaksot

Opettaja: lehtori, KTM Ari Karsikas, JAMK

Ajankohta: 19.3.-30.4.2018.