Jätevedet

Lyhyesti:

Lainsäädännön erot vesihuoltolaitosten vahvistettujen toiminta-alueiden verkostojen alueella ja niiden ulkopuolisilla alueilla     ( mm. poikkeukset ).
______________________________________________________

Puolueeton jätevesineuvontahanke Keski-Suomessa jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun asti.
Hanke toteuttaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti Keski-Suomen alueella. Yleistä jätevesineuvontaa on saatavilla koko maakunnassa ja kiinteistökohtaista neuvontaa tehdään pääasiassa kuntien osoittamilla alueilla. Harkinnan ja aikataulun mukaan kiinteistökäyntejä voidaan tehdä muuallakin maakunnassa. Kiinteistökäynnillä tutkitaan olemassa oleva jätevesijärjestelmä ja sen kunto sekä annetaan kirjalliset ohjeet tarvittavista jatkotoimista.

Jätevesineuvojan voi pyytää erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin esittelemään jätevesien käsittelyä, luennoimaan tai vain vastailemaan asiakkaiden kysymyksiin.

Jätevesineuvoja antaa neuvoja myös puhelimitse, sähköpostilla ja postitse.
Yhteystiedot
______________________________________________________

1. Talousjätevesien käsittely niissä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten verkoston toiminta-alueella.

 Eduskunta on 20.12.2016 hyväksynyt  lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Valmisteilla on myös valtioneuvoston asetus, jolla voidaan tarkentaa jätevesien käsittelyn vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutokset tulevat voimaan 3.4.2017.

Jätevesijärjestelmien kunnostustoimenpiteiden aikaa on jatkettu pohjavesi- ja ranta-alueilla. Siirtymäaika päättyy 31.10.2019. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan tarvittaessa tiukentaa puhdistusvaatimuksia näillä alueilla.

Muilla alueilla kunnostustoimenpiteet tulee suorittaa muiden kiinteistöllä lainmuutoksessa tarkemmin mainittujen rakennus- ja kunnossapitotöiden yhteydessä.

Poikkeukset säädösten noudattamisesta:
Hakemuksesta:

Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ranta ja pohjavesialueilla enintään viiden vuoden määräajaksi lainmuutoksessa  ( § 156 d ) esitetyissä tilanteissa.
Automaattinen vapautus:
Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan.
Ikäpoikkeus ei koske:
- vapaa-ajan asuntoja
- jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68 -vuotias
- jos kiinteistöllä asuu yli 68-vuotias, mutta kiinteistön omistaa joku muu.


Jätevesijärjestelmän kunnostusohjeita:

Ajantasaiset ohjeet tulevat lähiaikoina !

Jätevesien lomakkeet.


Saostus- ja umpikaivolietteet

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus
Kunnan jätehuoltomääräykset ( 34 § )  velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.
Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ja ne on kuljetettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä. Tyhjennyksestä ja lietteen sijoituspaikasta on oltava tosite, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Tyhjennyksen tilaaminen
Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätetiedostossa olevalta urakoitsijalta.


Kuivakäymälä osana jätevesien käsittelyä:

Kuivakäymälää käyttämällä jätevesien käsittely helpottuu huomattavasti.

Muuta materiaalia kuivakäymälöistä:


2. Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitoksilla ( Äänekosken Energia Oy ja vesiosuuskunnat ) on Äänekoskella toimivia viemäriverkostoja.

Äänekosken Energialla ( asemakaava-alueet) ja vesiosuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

  • Vesihuoltolain (119/2001 ) velvoite liittymisestä vesijohto- ja viemäriverkostoihin vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla.
  • Laissa olevat toiminta-alueen liittymisvelvoitteet ovat voimassa vanhan vesihuoltolain mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti ( Vesihuoltolain 38 § ).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.9.2011 (44 §)  Äänekosken alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.
Kalaniemen ja Koiviston vesiosuuskuntien osalta toiminta-alueet vahvistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.1.2012 ( § 15 ). Päätös.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.

Hakemuskaavake kiinteistön vapauttamiseksi liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Vesiosuuskuntien omat sivut:

Sivu päivitetty 21.3.2017