Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Potilaan oikeudet

Tästä osiosta löydät tietoa potilaan oikeuksista sekä mahdollisuudesta saada tukea ja apua. Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.

Lain keskeiset kohdat ovat:

Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.

Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidosta: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitä eri hoitovaihtoehtoja potilaalla on.

Jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odottamisen syy ja sen arvioitu kesto.

Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies.

Jokaisella Suomessa asuvalla ihmisellä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Suomessa kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ja niiden velvollisuuksista on säädetty laeissa.

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito on järjestettävä niin, ettei se loukkaa potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä (pdf)

Omien potilasasiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Myös potilaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista salassa pidettävään asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Terveydenhuollossa näitä asiakirjoja ovat potilaan hoitoon ja laitoshoitoon taikka terapia- tai asiakaskäyntiin liittyvät asiakirjat.

Tieto voidaan jättää antamatta esim. erittäin tärkeän edun tai lapsen edun tai yksityisen edun vuoksi.

Tiedot asiakirjoista annetaan joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kopiona, jotka on tilattava kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella.

Omien potilasasiakirjojen tilauslomake (docx)

Omien potilasasiakirjojen tilauslomake (pdf)

Huom! Lomakkeella voi tilata vain Äänekosken terveyskeskuksen potilasasiakirjat. Tätä kautta ei voi tilata muiden terveydenhuollon yksiköiden asiakirjoja.

Hakemus kuolleen henkilön sairauskertomustietojen luovuttamisesta

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin. Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. 

Hakemus kuolleen henkilön tietojen luovuttamiseen

Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät. Potilasasiakirjamerkintöjen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta.

Poikkeuksena ovat alaikäisen lapsen potilasasiakirjat, mikäli alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja tarvitsee hoitopäätöksen tueksi tarpeellisia tietoja potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä lapsella, mikäli hän on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Hoitojakson aikana hoitojakson potilasasiakirjoja koskeva tarkastuspyyntö esitettään hoitavalle lääkärille. Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus toteutetaan lääkärin tai hänen luvallaan muun terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa. Terveydenhuollon ammattihenkilö tulkitsee tarvittaessa potilasasiakirjamerkinnät potilaalle ymmärrettävään muotoon.

Hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen tarkastuspyyntölomake, joka lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna Äänekosken terveyskeskuksen potilaskertomusarkistoon.  Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tarkastuspyyntölomakkeeseen tarkennetaan mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee ja miten tarkastusoikeus halutaan toteuttaa. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa joko henkilökohtaisena käyntinä tai pyytämällä potilasasiakirjoista jäljennökset.

Potilaalle varataan tilaisuus tutustua tietoihin terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa tai annetaan jäljennökset potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeutta ei voi käyttää sivullinen, joten varautukaa todistamaan henkilöllisyytenne. Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yhden vuoden.

Tarkastuspyynnön evääminen

Tarkastuspyyntö voidaan evätä, mikäli tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille tai on vastoin lapsen etua. Kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on kerrottu kieltäytymisen syy. Tarkastusoikeuden eväämisen veroisena pidetään sitä, että potilas ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä saanut tietoja tai kirjallista vastausta. Potilas voi saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake (pdf)

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Potilasasiakirjoihin tallennettujen tietojen käyttötarkoitus on potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen. Asianmukaisesti laaditut potilasasiakirjat ovat tärkeitä hoitotilanteissa, potilaan tiedonsaantioikeuden ja potilaan sekä henkilökunnan oikeusturvan toteuttamisessa. Potilasasiakirjamerkintöjä tekevät ovat velvollisia huolehtimaan, että merkinnät ovat virheettömiä ja hoidon kannalta välttämättömiä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan potilasasiakirjoissa olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Mikäli potilas havaitsee potilasrekisteritiedoissaan virheellisyyksiä, hänellä on oikeus vaatia itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen lapsen puolesta.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen korjaamista on terveydenhuollon toimintayksikössä arvioitava, ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia, ja onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka potilas itse olisikin niistä eri mieltä.

Potilas täyttää kirjallisen tietojen korjausvaatimuksen, jossa yksilöidään vaaditaanko tarpeettomien tietojen poistamista, oikaisemista vai täydentämistä potilaan näkemyksellä. Mikäli vaaditaan tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä on sanantarkasti kuvattava korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti. Potilaan on esitettävä perustelut vaatimilleen muutoksille, poistoille tai korjauksille.

Rekisteritietojen korjauspyyntölomake (pdf)

Korjauksen toteutus

Hoidon kannalta tarpeeton tai virheellinen tieto poistetaan potilasasiakirjoista ja puutteelliset tiedot täydennetään. Sähköisessä potilastietojärjestelmässä potilasasiakirjamerkintöjen korjauksista tai poistoista syntyy taustatiedosto. Taustatiedosto ei ole käytettävissä normaalissa hoitotilanteessa, mutta alkuperäinen teksti on etsittävissä käyttöön laillisessa käyttötarkoituksessa kuten hoitovirheasiassa tai terveydenhuollon valvontaviranomaisen varten.

Ellei potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, on potilaalle annettava asiasta kirjallinen vastaus. Vastauksessa on esitettävä ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty. Potilas voi halutessaan saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä  muistutus

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai hänen omaisellaan/läheisellään on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Äänekosken terveyskeskuksessa tästä vastaa ylilääkäri.

Yritä selvittää asiaasi suoraan hoitoyksikössä

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä saman tien.

Muistutuksen tekeminen

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtumasta.  Vaivattomin ja suositeltavin tapa on käyttää tästä tulostettavaa muistutuslomaketta, mutta myös vapaamuotoinen muistutus on mahdollinen. Huolellisesti täytetty lomake, jossa on kaikki tarvittavat tiedot oikein, nopeuttaa asian käsittelyä. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että ilmoitat mahdollisimman tarkasti, missä yksikössä ja milloin ongelmat ilmenivät.

Mikäli muistutuksen tekee muu kuin potilas itse, tulee muistutukseen liittää potilaan valtakirja tai muu valtuutus. Alaikäisen potilaan hoitoa koskevan muistutuksen tekee joko potilas itse tai hänen huoltajansa. Kuolleen potilaan hoidosta muistutuksen voivat tehdä omaiset tai läheiset.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistustusohje ja valtakirja (pdf)

Muistutuslomake sähköinen (docx)

Muistutukseen annettava vastaus

Terveyskeskuksen ylilääkäri antaa asiasta kirjallisen vastauksen, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Henkilökohtainen vastauskirje lähetetään potilaalle tai muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään 1–2 kuukauden sisällä. Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta terveyskeskuksen ylilääkärin arkistossa. Muistutuksen tekeminen ei vaaranna millään tapaa muistutuksen tehneen potilaan hoitoa jatkossa.

Kantelu valvontaviranomaisille

Mikäli potilas on tyytymätön vastineeseen, jonka hän on saanut tekemäänsä muistutukseen, hänellä on lisäksi mahdollisuus tehdä kantelu saamastaan hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveydenhuollon valvontaviranomaisille. Löydät tarkemmat ohjeet viranomaisten omilta verkkosivuilta:

Aluehallintovirastolle:
https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut

Valviralle:
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon

Eduskunnan oikeusasiamiehelle:
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle

Katso myös:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Korvauspyyntö aineellisesta vahingosta

Mikäli potilaan tai asiakkaan omaisuutta häviää tai tuhoutuu terveyskeskuksen toiminnan seurauksena, hänellä on mahdollisuus pyytää korvausta aiheutuneesta vahingosta. 

Korvauspyyntölomake (pdf)

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa potilasta tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä asiasta muistutuksen hoitoyksikön johtajalle. Muistutuksen tavoitteena on tarjota helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä hoitoyksikölle. Samalla hoitoyksikölle tarjoutuu mahdollisuus korjata tilanne.

Yhteystiedot:

Äänekosken terveyskeskuksen potilasasiamiestoimintaa hoitaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä potilaiden oikeuksiin liittyvissä asioissa auttavat potilasasiamies Riitta Kumpulainen ja potilasasiamies Päivi Puoliväli. Varapotilasasiamiehenä toimivat Juhani Luotola, Merja Pykäläinen, Hanna Blom-Lehtonen ja Tuija Noronen. He toimivat potilasasiamiehen sijaisena lomien ja poissaolojen aikana sekä tilanteissa, joissa potilasasiamies on jäävi hoitamaan asiaa.

Potilasasiamiehen tavoittaa numerosta 014 269 2600

Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta:
https://hyvaks.fi/asiakkaana/potilasasiamies

Yksityisten hoitolaitosten potilasasiamiesten yhteystiedot saa parhaiten kysymällä suoraan hoitopaikasta.

Terveysaseman vaihtaminen

Täältä löydät tietoa terveysaseman vaihtamisesta.

Muokattu 27.1.2023