Palvelut

Ennaltaehkäisevät, lakisääteiset palvelut

Työpaikkaselvitys

Työterveystoiminnan lähtökohtana on työpaikkaselvitys, jonka avulla saadaan tietoa työpaikalla esiintyvistä terveyttä ja hyvinvointia tukevista tekijöistä sekä altisteista ja kuormitustekijöistä.

Työpaikkaselvityksessä tutustutaan työhön ja toimitiloihin sekä arvioidaan työhön liittyviä

terveysriskejä. Selvitys tehdään aina työterveyshuoltotoimintaa aloitettaessa ja toiminnan kestäessä määrävälein tai työpaikalla tapahtuvien muutosten antaessa aihetta.

Selvityksen perusteella sovitaan toimintasuunnitelman sisällöstä  mm. terveystarkastuksista, työyhteisöselvityksistä, työhygienisistä mittauksista tms. toimenpiteistä.

Terveystarkastukset

Tarkastuksen sisältö, siihen liittyvät tutkimukset ja tarkastusten tiheys vaihtelee ammattiryhmittäin. Terveystarkastukset suunnitellaan työpaikkaselvityksen perusteella.

Useimmiten tarkastuksen tekee työterveyshoitaja, joka tarpeen mukaan ohjaa edelleen lääkärintarkastukseen ja/ tai tarvittaessa työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin konsultaatioon.


Työkykyä ylläpitävä toiminta  ja kuntoutus

Työkykytoiminnalla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot pyrkivät yhteistyössä edistämään ja tukemaan jokaisen työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työterveyshuolto osallistuu toimintaan mm. arvioimalla henkilöstön työkykyä ja voimavaroja ja tukemalla työyhteisöiden omaa kehittämistyötä asiantuntemuksensa avulla.

Työkyvyn ollessa uhattuna erilaisia kuntoutustoimenpiteitä voidaan kohdistaa joko henkilöön tai hänen työhönsä sen sopeuttamiseksi paremmin työkykyä vastaavaksi. Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä työpaikan kanssa.

Ergonomia-asiantuntijan neuvonta ja ohjaus

Työfysioterapeutti osallistuu erilaisiin työpaikan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin, työpaikkojen ergonomiseen suunnitteluun sekä antaa ehdotuksia ergonomian parantamiseksi.  Hän antaa myös ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen liittyvissä asioissa sekä yksilö että ryhmätapaamisissa.

Psyykkisen toimintakyvyn selvittäminen ja tukeminen

Työpsykologimme auttaa jäsentämään työelämän psykologisia ilmiöitä. Työskentely keskittyy ensisijaisesti työyhteisöihin. Toimet voivat olla esimerkiksi  työyhteisön tilanteen arviointia, työyhteisöjen tukemista muutos- tai kriisitilanteissa sekä alustuksia ja koulutuksia ryhmille.

Yksilöasiakkaita työpsykologi ottaa vastaan työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä. Työterveyshuollossa psykologin työ on rajattu työkykyä uhkaavien asioiden selvittämiseen sekä tilannetta korjaavien toimien suunnitteluun.

Sairaanhoitopalvelut


Järjestämme mielellämme yrityksellenne työterveyteen liittyen joustavat sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Työterveyshuoltoon liitetyssä sairaanhoidossa keskitytään työstä aiheutuvien ja  työssä haittaavien sairauksien hoitoon.  Työpaikkojen tuntemukseen perustuva erityisosaaminen  palvelee  työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua ja oikea-aikaisten kuntoutustoimien käynnistämistä.  Yleislääkäritasoista sairaanhoitoa  voidaan haluttaessa täydentää erikoislääkärikonsultaatiopalveluilla.

Hoidon tarpeen määrittelemiseksi työterveyshoitajalla on päivittäin päivystysvastaanotto. Äkillisiä sairastapauksia varten varaamme päivittäin myös lääkärin vastaanottoaikoja