Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Kooste vanhuspalveluista

Avohoidon palveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden antamiseen ei liity yhtäjaksoista palveluvastuuta sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Laitoshoidon palveluilla tarkoitetaan yhtäjaksoista, ympärivuorokautisen palveluvastuun alaista palvelua, johon kuuluu toimintayksikössä asiakkaalle annettava täysihoito.

Seniorineuvola

Seniorikeskukset

Omaishoito, neuvonta ja palveluohjaus

Yksikköön kuuluvat yleinen neuvonta ja palveluohjaus vanhuspalveluja koskevissa asioissa.  Myös dementianeuvonta, palvelutarpeen arviointi, omaishoidon ohjaus kuuluvat tähän yksikköön.

Kuljetuspalvelutiedusteluissa yhteys vammaispalveluiden palveluohjaajaan. Arjen tuen sosiaalityöntekijältä voi tiedustella sotainvalideja ja sotaveteraaneja koskevia asioita. Kotiutushoitaja toimii koko kunnan alueella ja ottaa vastaan sairaalasta kotiutuvat uudet asiakkaat sekä tekee tilapäiset sairaanhoidolliset kotihoidon käynnit.

Kotihoito

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tarjoamat palvelut, tukipalvelut (mm. ateriapalvelut, pyykkipalvelu, pesulapalvelujen välittäminen, turva- ja hälytyslaitteet, kauppapalvelut) ja seniorikeskustoiminta. Äänekoskella kotihoito on yhdistynyt (kotipalvelu ja kotisairaanhoito). Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja kodinhoitajia. Kotihoito toimii 2-vuorossa 7 päivänä viikossa. Sairaanhoitajat työskentelevät pääsääntöisesti arkisin aamuvuorossa. Kotihoitoa on mahdollista järjestää myös vaihtoehtoisesti palvelusetelin turvin. 

Tietoa kotihoidosta

Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, joka sijoittuu hoidon- porrastuksessa kodin ja laitoshoidon välille. Palveluasuminen on suunnattu niille ikääntyville, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin.

Palvelutalot ja yhteystiedot

Palvelukeskukset

Äänekoskella sijaitsee kolme palvelukeskusta, joista kahdessa on laitoshoitoa (hoivaosastot), dementiayksiköitä ja ryhmäkotiasumista.

Palvelukeskukset ja yhteystiedot

Palvelut ovat maksullisia. Maksuperusteet on päätetty sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annetussa laissa ja asetuksessa. Perusturvalautakunta päättää maksuista niiltä osin, kuin se kuuluu lautakunnan päätösvaltaan (mm. tukipalvelumaksut). Kotihoidon ja tukipalveluiden maksut. 

Muistihoitajan vastaanotto toimii arkisin joka päivä. Parhaiten muistihoitajan tavoittaa puhelimitse arkisin klo 8-9 välillä. Yhteystiedot: Muistihoitaja Kati Kemppainen, Terveyskatu 16, Kuhnamon seniorikeskus, p. 040 529 5899. 

Opas muistiasiakkaille ja heidän läheisilleen

Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Yhteystiedot

Palvelujohtaja Saara Paananen
0400 115 656

Laitos- ja palveluasumisen palveluvastaava Anne Harjula 
0400 178 350

Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon palvelusuunnittelu:
Äänekoski Kotihoidon palveluvastaava 040 763 5304
Suolahti, Tukipuun kotihoito: kotihoidon palveluvastaava 040 587 8119
Sumiainen/ Konginkangas: kotihoidon palveluvastaava 0400 115 425

Linkit

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassapidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. 

Tietosuojavaltuutetun ohje sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa.

Muokattu 29.12.2022