Äänekoskelaisnuoret selvinneet korona-ajasta pääasiallisesti hyvin

Äänekoskelaisnuorille tehtiin kysely korona-ajan kokemuksista keväällä. Kyselyyn vastasi 495 iältään 13 –18 -vuotiasta nuorta. Iso osa nuorista koki poikkeusolojen vaikuttaneen joko neutraalisti tai jollakin tavalla myönteisesti omaan hyvinvointiinsa. Erityisesti nuoret raportoivat parantuneista perhesuhteista ja uneen, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvistä positiivisista vaikutuksista.

Nuoret kokivat pärjänneensä pääsääntöisesti ilman erityistä apua ja tukea, vaikka välillä jatkuva kotona olo tuntui rasittavalta samoin kuin se, että kavereita saattoi nähdä vain rajatusti. Ohjattujen toimintojen kuten koulun ja opiskelun sekä harrastusten puuttuminen vaikuttivat negatiivisesti, samoin mielialaan liittyi negatiivisia kokemuksia. Toisella asteella opiskelevilla nuorilla poikkeusolot heikensivät enemmän kaverisuhteita ja opintojen etenemistä, heissä oli myös jonkin verran enemmän niitä, jotka kokivat opintojen mielekkyyden ja mielialansa heikentyneen voimakkaasti.  

Koulua, harrastuksia ja kavereita kaivattiin, yhteinen aika perheen kanssa lisääntyi

Kokonaisvaltaista kuormittuneisuutta kertoi kokeneensa kolmasosa nuorista (n=156), mutta melkein 60 % (296) vastaajista koki poikkeusolot neutraalisti tai niin etteivät ne aiheuttaneet kuormitusta. Kuormittavuuden kokemukset liittyivät nuorten avoimissa vastauksissa monella tavalla hyvinvointiin, kouluun, kavereihin ja vapaa-aikaan. Osaa nuorista poikkeusolojen rajoitukset vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä etäkoulu kuormittivat; osa sen sijaan hyötyi enemmän itsenäiseen tekemiseen ja suljetumpiin ympäristöihin painottuvasta elämästä. Nuoret kantoivat myös jonkin verran huolta omasta tai läheisten mahdollisesta sairastumisesta. Kun vapaa-aika lisääntyi paitsi nuorilla myös muulla perheellä, yhteisesti vietetty aika lisääntyi. Perhesuhteiden vahvistumisesta raportoikin 262 nuorta. 

Koulun, opiskelun, vertaissuhteiden ja harrastusten rooli on iso kyselyn kohderyhmään kuuluville nuorille. Ne tarjoavat arjen rytmiä, aikuisten tukea ja ohjausta, kaverisuhteita ja laajempaa yhteisöllisyyttä. Koulu ja muu tavanomainen arki kantaa ja kannattelee nuorista useimpia. Nuorten kokemukset korona-ajasta ovat tärkeitä mietittäessä mahdollisten tulevien etäopetusjaksojen tai poikkeusoloja vastaavien olosuhteiden järjestämistä. Nuoret näyttävät toivovan, että sekä oppimiseen että muuhun hyvinvointiin tai elämän osa-alueisiin liittyvää apua ja tukea on tarjolla ja että se kanavoituisi nuorten käyttöön nimenomaan oppilaitoksen aikuisten kautta. Lisäksi kasvokkaisten tapaamisten säilyttäminen kohtaamisissa näyttäisi olevan nuorille merkityksellinen.  

Kokonaisuudessaan Äänekoskella on onnistuttu hyvin poikkeusoloissa ja nuorten kokemukset ovat pääosin myönteisiä. Kyselyn toteuttanut Yhdessä-ryhmä toivoo, että nuorten kanssa työskentelevät yksiköt peilaisivat tuloksia oman työnsä viitekehykseen. Tärkeää olisi huomioida toiminnassa myös ne äänet, joissa kerrotaan pahasta olosta, peloista ja vaikkapa poikkeusolojen ja etäkoulun tuomasta helpotuksesta omaan elämään. Yhdessä tehden ja nuorten ääntä kuunnellen teemme hyvästä vielä parempaa.

Kyselyraporttiin tästä

Lisätietoja:

Elina Lämsä
Perhekeskuskoordinaattori
Äänekosken kaupunki
0400 115190
elina.lamsa@aanekoski.fi

Ville Härtsiä
Opetus ja kasvatusjohtaja
Äänekosken kaupunki
020 632 3000
ville.hartsia@aanekoski.fi

Muokattu 2.11.2020