Kapeenkosken matkailualueen käyttö

Hallitsevan tilanteen vuoksi kiinnostus lähimatkailua ja erityisesti luontokohteita kohtaan on kasvanut valtavasti. Matkailuyrittäjät ovat kaupungille tärkeitä ja heidän toimintansa lisää niin asukkaiden kuin matkailijoiden viihtyvyyttä alueella. Monipuolisena retkeilykohteena Kapeenkoski on vailla vertaa niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin matkailijan mielestä. Alueen käyttömuotoja ovat mm. matkailuelinkeino, virkistyskäyttö, koskikalastus sekä luonnon- ja maisemansuojelu.

Kapeenkosken harjualue, kosket sekä rantatörmä on luonnonsuojelullisesti arvokasta aluetta. Jyrkän rantatörmän maa-aines kuluu erittäin nopeasti, joka näkyy etenkin juurakoiden esiin tulona ja rinteen sortumana. Osansa kulumiseen on tuonut entisestään lauhtuneet talvet, jotka kuluttavat rinteitä, sillä paljas maa kuluu nykyisin lähes vuoden jokaisena päivänä. Polku ohjataan tässä kohtaa pysymään Harjupolulla, ja Myllylle pääsee kulkemaan päätietä pitkin avoimien ovien aikaan. 

Kapeenkosken ulkoilureittejä on kehitetty hankerahoituksella viime vuosien aikana, niin että luontokohteen kokeminen voidaan toteuttaa luontoa säästäen ja ympärivuotisesti. Matkailuelinkeino tukee osaltaan Ääneseudun elinvoimaa, viihtyvyyttä sekä luontoalueiden säilymistä myös tulevaisuudessa. Kapeenkosken retkeily -ja virkistysalueen kehittäminen aloitettiin keväällä 2020 ja hankkeen rahoitus saatiin Leader Viisarin maaseudun kehittämisrahoituksesta. Kapeenkosken reittejä on lähdetty kunnostamaan alueen kestävyyden näkökulmasta. Maasto on hiekkaharjustoa, joka on erittäin kulumisherkkää runsaasti käytettyjen polkujen ja veden virtauksen johdosta. Tästä rahoituksesta on rakennettu myös aita, jolla rauhoitetaan liiketoiminnalle varattu alue Kapeenniemestä. Tarkoituksena on myös tulevina vuosina kunnostaa reitistön eroosioherkimpiä alueita Kapeenkosken alueella.

Kapeenkosken niemeä käytetään sekä yritystoimintaan että yleiseen virkistyskäyttöön. Yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettu alue kattaa suuren osan Kapeenniemen alueesta. Matkailupalvelujen toiminnat sijoittuvat Aittakylän, Kievarin -ja Myllyn alueelle. Tämä alue on laadukkaan liiketoiminnan mahdollistamiseksi rajattu osittain aidoilla ja kylteillä, jotta asiakkaat saavat nauttia luonnonrauhasta. Matkailupalvelualueen kokonaispinta-ala on 2,7 ha. Alueelle pääsee vierailemaan avoimien ovien aikaan päätietä pitkin. Alla olevasta kartasta näet eritasoiset kulkureitit ja yritystoiminnalle varatun alueen.

Luontokohteiden käytön räjähdysmäinen kasvu johtaa siihen, että luonnon kantokyvyn rajat tulevat nopeasti vastaan ja reittien kulumista ja roskien lisääntymistä sekä ilkivaltaa on nähtävillä. Pysytään siis luontoreiteillä jo merkityillä poluilla ja kunnioitetaan luontoa, jotta saamme nauttia siitä tulevaisuudessakin. Kapeenkosken alueelle tullaan lisäämään opasteita, jotta alueella retkeilevien on mahdollisimman helppo seurata valitsemaansa reittiä ja nauttia ainutlaatuisista maisemista huolettomasti.

Kiitos kun kunnioitat yhteistä luontoamme ja paikallista liiketoimintaa.

Lisätietoja antaa:

 Kehityspäällikkö Tanja Sulin, p. 050 440 0813, tanja.sulin@aanekoski.fi

Muokattu 11.3.2022