Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2020 § 35 varhaiskasvatusmaksujen hyvittämisestä

Varhaiskasvatuksen maksuhyvityskäytäntöä laajennetaan ajalle 1.5.-30.9.2020 seuraavasti:

1. Mikäli perhe järjestää varhaiskasvatuksen 1.5.2020-30.9.2020 välisenä aikana vähintään kahden kalenterikuukauden ajan yh­tä­jak­soi­ses­ti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä päi­vä­hoi­to­mak­sua.

Perheiden on tärkeää huomata, että maksuhyvityksen toteutuminen edel­lyt­tää, että lapsi ei ole yhtenäkään hyvityskuukauden päivänä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Lasten huoltajat vastaavat vapaapäivien to­teu­tu­mi­ses­ta, ei varhaiskasvatuksen henkilöstö eikä laskuttajat. Mää­rä­ai­kai­sen varhaiskasvatuksen keskeytyksen ajalta perhe ei voi ha­kea lasten kotihoidon tukea, koska varhaiskasvatuksen si­joi­tus­pää­tös on keskeytyksen ajan voimassa.

2. Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko viiden kuukauden ajan, hyvitys tulee kaikilta viideltä kuukaudelta. Näin ollen lapsi voi pa­la­ta siihen päiväkotiin, josta on ollut keskeytyksellä. Mikäli huol­ta­jat irtisanovat varhaiskasvatuspaikan, takuuta ei anneta, että lapsi pää­see palaamaan lapselle tuttuun hoitopaikkaan. Jos hoitopaikka ir­ti­sa­no­taan, huoltajat voivat hakea lasten kotihoidontukea alle 3-vuo­ti­aas­ta lapsesta.

3. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ajalla 1.5.2020-30.9.2020 (lo­ma­kau­si) vähintään kahden kuukauden ajan ja huoltajat ovat teh­neet kirjallisen sopimuksen, ei varhaiskasvatuksesta peritä lapsen lo­ma-ajal­ta maksua. Maksuttoman ajan sopimuksen voi tehdä esim. ke­sä-hei­nä­kuul­le, heinä–elokuulle, elo-syyskuulle tai koko ajalle 1.5.-30.9.2020. Kirjallinen sopimus tehdään lapsen hoitopaikassa ja per­he­päi­vä­hoi­to­las­ten osalta perhepalvelutoimistolla.

4. Mikäli perhe on tehnyt sopimuksen ajalle 1.7.-31.8.2020 ja per­hees­sä on esikoululainen, menetellään seuraavasti: Esiopetus alkaa 17.8.2020 ja esiopetusta annetaan 19 h/viikko. Lapsella on oikeus osal­lis­tua esiopetukseen, mutta ei varhaiskasvatukseen elokuun ai­ka­na. Päiväkodista tällaiset lapset pitää noutaa klo 12.15 mennessä esi­ope­tuk­sen päätyttyä. Erilliset esiopetuspaikat toimivat omilla ai­ka­tau­luil­laan ja tiedottavat ryhmän lapsille ja perheille aikatauluista.

Lisätietoja maksuhyvityksestä antavat päiväkodin johtajat.