Avoin korkeakouluopetus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. 

Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 avoimen korkeakoulun opintojen tukemisesta. Kaupungin maksaman korvauksen määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste. 

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Huomioon otetaan ainoastaan kalenterivuoden 2019 aikana suoritetut opintopisteet (enintään 10 opintopistettä opiskelijaa kohden).                    

Hakijan tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet. Hakijan tulee myös toimittaa tosite, josta näkyy kurssimaksu. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2018

Haku tapahtuu sähköisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Korvausta on haettava 31.1.2020 mennessä. Hakemuksia käsitellään seuraavasti: 31.7.2019 mennessä tulleet hakemukset käsitellään elokuussa 2019, korvausten maksaminen syyskuussa 2019. 30.12 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tammikuussa 2020. 31.1.2020 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen helmikuussa 2020.

Hakuaika 9.5.2019 - 31.1.2020

Hakemus kustannusten korvaamisesta


Syksyn 2019 opinnot Äänekoskella

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (JAMK), 28.10. - 20.12.201

Opintojaksolla tutustutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvolähtökohtiin, viitekehykseen sekä kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin, suosituksiin ja ohjelmiin. Lisäksi opinnoissa perehdytään terveyserojen kaventamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, hyvinvointia ja terveyttä määritteleviin tekijöihin sekä terveyden edistämisen painopistealueisiin. Opit myös tunnistamaan ja ohjaamaan muutostarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Opintojakso on osa sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoja.

Ilmoittaudu mukaan 16.9. alkaen

Sosiaalityön johdanto, 5 op (JY), 3.10.2019 - 29.2.2020

Opintojakso avaa sosiaalityön kehittymistä nykyiseen muotoonsa sekä alan käsitteitä ja ilmiöitä, jotka auttavat ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita ja sosiaalityön luonnetta. Jaksolla tutustutaan myös sosiaalityön keskeisiin haasteisiin, menetelmiin, tutkimuskohteisiin ja eettisiin kysymyksiin. Opinnot sopivat kaikille, jotka harkitsevat ammattia sosiaalialalla tai muissa auttamistehtävissä. Opinnot sopivat myös, kun tarvitaan täydennystä aiempaan osaamiseen. 

Ilmoittaudu mukaan 1.8. alkaen

Erityispedagogiikan perusteet, 5 op (JY), 21.9.-29.2.2020

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää erityisesti vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Opinnot soveltuvat kaikille opetus-, ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimiville tai niistä kiinnostuneille. 

Ilmoittaudu mukaan 1.8. alkaen

Kielet ja viestintä

Työelämän englanti, 4 op (JAMK), 10.09. - 03.12.2019

Opintojaksolla vahvistat taitojasi toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoittelet asiatekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä työelämän suullisia tilanteita. Perehdyt myös monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen niin työtehtävissä kuin vuorovaikutustilanteissakin. Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää työelämässä tarvittavaa englanninkielen osaamista. 

Ilmoittaudu mukaan 1.8. alkaen

Työelämän viestintä, 5 op (JY) 1.10.2019 - 29.2.2020

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä ja tarkastellaan viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä erilaisista näkökulmista. Opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan viestijänä sekä oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi. Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. 

Ilmoittaudu mukaan 1.8. alkaen


Kevään 2020 opinnot Äänekoskella

Tekniikan ala

Sähkö- ja automaatiotekniikkan insinööriopinnot, 55-65 op (JAMK)

Haku käynnistyy 2. - 29.9.2019. 
Katso lisää opinnoista täältä

Logistiikan Insinööriopinnot, 55-65 op (JAMK) 

Haku käynnistyy 2. - 29.9.2019. 
Katso lisää opinnoista täältä!

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (JAMK), 9.3. - 15.5.2020

Opintojaksolla tutustut ihmiskäsityksiin sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Perehdyt myös ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheisiin sekä näiden merkitykseen asiakkaan kohtaamisessa. Tutustut myös asiakaslähtöisen toiminnan ja yhteistyösuhteen luomisen periaatteisiin sekä sote-alan asiakkaan asemaa ja oikeuksia säätelevään lainsäädäntöön. Opintojakso on osa sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoja.

Ilmoittaudu mukaan 27.1. - 23.2.2020

Sosiaalityön käytännöt I, 5 op (JY)

Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, 5 op (JY)

 

Opetus- ja kasvatusala

Johdatus perheopintoihin, 5 op (JY)
Oppiminen ja ohjaus, 5 op (JY)


Kielet ja viestintä

Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op (JY) KEVÄT 2020 - Viestinnän perusopinnot 25 op


Biotalous- ja ympäristöala

Biotalous, ihminen ja ympäristö, 5 op (JAMK), 23.3. - 31.5.2020

Opintojaksolla tutustut biotalousalan ekologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä. Opit ymmärtämään ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja laskemaan vesi- ja hiilijalanjäljen. Opintojakso soveltuu kaikille, jotka toimivat työssään kestävän kehityksen teemojen parissa tai pohtivat näitä omassa elinympäristössään.

Ilmoittaudu mukaan 18.11.2019 - 29.2.2020

 

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Jokaiseen jaksoon pyritään myös tarjoamaan Äänekoskella lähiopetustapaamisia iltaisin ja viikonloppuisin, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että Äänekosken alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, mikäli opintojaksolle ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa. Mikäli opiskelijoita on vähemmän kuin 15, opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä. Pääset ilmoittautumaan opintotarjonnan linkkien kautta. Ilmoittaudu opintoihin verkossa järjestävän oppilaitoksen sivuilla jaksokohtaisesti.  Voit valita tarjonnasta itseäsi kiinnostavat kurssit yksi kerrallaan. 

Ilmoittautuminen on sitova.

Peruutusehdot:

  • JAMK: Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua.
  • JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi,      veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.

 Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta JAMKin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Opinto-ote

Opintojaksojen suorittamisesta saat halutessasi opinto-otteen. Ota yhteyttä opintojakson järjestämisestä vastaavan korkeakoulun opintopalveluun.