Liikenneturvallisuus

Kyltti "Koulu alkaa, lapsia liikenteessä".
Liikenneturvallisuus on tärkeä osa asukkaiden hyvinvointia ja hyvää elämää.  Äänekosken kaupunki toteuttaa liikenneturvallisuustyötä mm. opetus- ja kasvatustoimessa, kaupunkirakennepalveluissa, nuoriso- ja liikuntapalveluissa sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään. Äänekosken kaupungilla on vuosittainen määräraha liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Äänekosken kaupunki pyrkii edistämään kaikessa toiminnassaan liikenneturvallisuutta yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja naapurikuntien kesken sekä MAL-yhteistyön kautta.

Äänekoskella liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on ollut nousussa vuodesta 2019, ja poikkeuksellisen paljon on tapahtunut liikenneonnettomuuksia vuonna 2020. Äänekoskella tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa 2018–2022 korostuvat ikäluokkien kokoon nähden erityisesti nuoret.

Äänekoski on mukana paikallisessa Äänekosken ja Konneveden liikenneturvallisuusryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti. Työryhmä seuraa toteutunutta liikenneturvallisuustyötä, suunnittelee yhdessä eri toimialojen, sidosryhmien ja viranomaisten kesken liikenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, seuraa paikallisia liikenneonnettomuustilastoja ja huolehtii liikenneturvallisuustyön jatkuvuudesta. Mukana liikenneturvallisuusryhmässä on kaupungin ja kunnan edustajat eri toimialoilta sekä ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja hyvinvointialueen edustajat.

Valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian mukaan erityisesti lasten ja nuorten liikennekasvatus on yksi tärkeä tavoite. Keski-Suomen maakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian laadinta käynnistyy 2024 ja vuosittain järjestetään myös Keski-Suomen yhteinen liikenneturvallisuusfoorumi.

Liikennekasvatusta ja turvallista ympäristöä

Liikenneturvallisuustyö koskee kaikkia kuntalaisia vauvasta vaariin. Asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen aloitetaankin Äänekoskella liikennekasvatuksella jo päiväkoti-ikäisistä lähtien. Opetus- ja kasvatuspalvelut sekä nuorisopalvelut ovat avainasemassa liikenneturvallisuuskasvatuksessa. Nuorisotyöllä on tärkeä ennaltaehkäisevä ote ja poliisin kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. 

Äänekosken kaupunkirakennepalvelut suunnittelevat ja toteuttavat turvallisen ympäristön liikkumiselle. Ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteen sovittamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä parantamalla liikenneympäristöä. Katuverkoston kuntoa mitataan säännöllisesti ja sen mukaan tehdään investointisuunnitelmia, viimeksi verkoston kunto on mitattu keväällä 2023. Katujen kunnossapito ja valaistus ovat myös tärkeä osa liikenneturvallisuutta. Äänekoskella suojateiden turvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. 

Myös liikuntapalveluissa vahvistetaan osaltaan turvalliseen liikkumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelman laatimisen yhteydessä tarkastellaan myös liikenneturvallisuutta. Äänekosken kaupunki jakaa usein heijaistimia lapsille ja nuorille ja muille asukkaille erilaisten tempausten yhteydessä. Äänekoskella on lapsiperheille Huuhan liikennepuisto polkuautoineen ja kesällä 2024 avataan Konginkankaalle uusi liikennepuisto.

Liikenneturvallisuuden edistäminen huomioidaan myös mm. kaupungin viestinnässä nostamalla esiin ajankohtaisia teemoja sekä koulukuljetuksien ja muiden kuljetusten toteuttamisessa ohjeistuksineen. Myös työmaatiedottaminen on tärkeää, kun rakentamisesta aiheutuu tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Erityisesti päiväkotien ja koulujen turvalliseen saattoliikenteeseen liittyvään selkeään tiedottamiseen huoltajille on kiinnitetty huomiota. Kuljetusoikeutettujen oppilaskuljetusoppaassa käsitellään  liikenneturvallisuusasioita. 

Liikenneturvallisuus on osa työsuojelua ja Äänekosken kaupunki kannustaa henkilöstöään turvalliseen liikkumiseen erilaisten tempausten, kannustimien ja viestinnän kautta. Esimerkiksi Äänekosken kaupungin työntekijöille on työmatkoja varten lainattavia sähköpyöriä ja teknisellä toimialalla on järjestetty sisäinen kävelyyn kannustava kilpailu.

liikenneturvallisuuden parantamisehdotukset:

Asukkaiden liikenneturvallisuuteen liittyvät toimenpide-ehdotukset, ideat, palautteet ja kysymykset voi laittaa:

Lisätietoja:

Liikenneturva.fi

ELY-keskus.fi

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
0400 543 587
tommi.rautjarvi@aanekoski.fi

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
040 509 3657
ville.hartsia@aanekoski.fi

Kuljetussuunnittelija Tommi Maanselkä
040 835 4720
tommi.maanselka@aanekoski.fi

Kaupunkiympäristö ja liikenne