Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Äänekosken kaupungin hallintosäännössä määrätään toimivallan jaosta kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Hallintosäännöstä päättää valtuusto, joka muutti hallintosääntöä viimeksi 13.11.2023 tekemällään päätöksellä. Muutokset tulivat voimaan 20.11.2023 lukien.

Hallintosääntö sisältää myös määräykset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista määrätään hallintosäännössä.

Huomionosoitukset luottamushenkilöille

Kaupunginhallitus päättää kaupungin luottamushenkilöille tarjottavia syntymäpäivä- ja muita huomionosoituksia koskevista periaatteista ja ohjeista. Kaupunginhallitus hyväksyi nykyisen ohjeen 4.12.2017.

Talousohje

Talouden hoitoon liittyvien päätöksien ja vastuiden määrittelyt sekä keskeiset talouden hoidon säännöt on kirjattu hallintosääntöön.

Hankintaohje

Hankintaohjetta noudatetaan kaupungin ja soveltuvin osin sen tytäryhteisöjen hankinnoissa.

Hankintaohjeessa on yleiset ohjeet hankinnoille tavaroiden ja palveluiden ostamiseen sekä rakennusurakoihin ja niihin rinnastettaviin hankintoihin.

Hyvän hallinnon ja johtamistavan ohje

Valtuusto hyväksyi 11.12.2023 Äänekosken kaupungin hyvän hallinnon ja johtamistavan ohjeen. Se käsittää myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. 

Eettiset toimintaperiaatteet

Valtuusto hyväksyi 11.12.2023 Äänekosken kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. 

Viestintä- ja sosiaalisen median ohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.5.2022 kaupungin toimintaa koskevan viestintäohjeen ja erillisen sosiaalisen median ohjeen. 

Asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

Kaupunginhallitus hyväksyi perusteet ja euromäärät käsittävän nykyisen taksan (ns. asiakirjataksa) 13.12.2021.

Konserniohje

Konserniohjeella varmistetaan tytäryhteisöille asetettujen omistajapoliittisten linjausten ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi siinä on määrätty tytäryhteisöjä koskevan ohjauksen, seurannan, raportoinnin ja valvonnan järjestämisestä.

Valtuusto hyväksyi nykyisen konserniohjeen 14.6.2021.

Omistajapolitiikka

Kaupungin omistajapolitiikka sisältää mm. kannanottoja siihen, mitä kaupunki odottaa tytäryhteisöiltään. Valtuusto muutti omistajapoliittista asiakirjaa viimeksi 9.11.2020.

Eva-menettely

Kaupunginhallitus päätti 11.2.2019, että Äänekosken kaupungissa otetaan käyttöön päätösten vaikutusten ennakkoarviointimenettely (eva-menettely). Samalla kaupunginhallitus päätti, että erillinen yritysvaikutusten arviointimenettely lakkautetaan. Huom! Sittemmin kaupunginhallitus on 6.9.2021 tekemällään päätöksellä palauttanut yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön.

Valmiussuunnittelu

Valmiuslain (1552/2011) 12 §:n mukaan mm. kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Äänekosken kaupungin valmiussuunnitelmakokonaisuus käsittää ensinnäkin koko kaupunkia ja kaupungin johtamista koskevan valmiussuunnitelman yleisen osan ja toiseksi kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden valmiussuunnitelmat. Tämän lisäksi kokonaisuuteen voidaan liittää kiinteistö- ja toimintokohtaisia pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia ja muita vastaavia asiakirjoja.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2020 nykyisin voimassa olevan valmiussuunnitelman yleisen osan.

Liputussuunnitelma

Kaupunginhallituksen hyväksymässä liputussuunnitelmassa määritellään kaupungintalon ja kaupungin hallitsemien muiden kiinteistöjen liputuskäytänteitä ja pyritään kehittämään liputuskulttuuria. Kaupunginhallitus muutti suunnitelmaa viimeksi 6.11.2023 tekemällään päätöksellä.

Nuorisovaltuuston kummijärjestelmä

Kaupunginhallituksen päätöksellä Äänekosken kaupunkiin on perustettu nuorisovaltuuston kummijärjestelmä. Kummeina toimivat valtuustoryhmien valitsemat edustajat. Kaupunginhallitus päätti kummijärjestelmää koskevasta toimintamallista 20.2.2023.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

 

Hallinto ja talous