Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kuntalain (410/2015) 84 §:n perusteella kunnan eräiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Ilmoitusvelvolliset henkilöt

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu toisaalta edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Äänekosken kaupungin hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät eli seuraavat:

  • Kaupunginjohtaja (kaupunginhallituksen esittelijä)
  • Opetus- ja kasvatusjohtaja (opetus- ja kasvatuslautakunnan esittelijä)
  • Tekninen johtaja (kaupunkirakennelautakunnan esittelijä)
  • Kulttuuri- ja liikuntajohtaja (kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelijä)
  • Ympäristöpäällikkö (ympäristölautakunnan esittelijä)

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Kaupunkirakennelautakunnan, keskusvaalilautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Julkaistut sidonnaisuustiedot

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Selaa julkaistuja sidonnaisuustietoja:

Sidonnaisuusrekisteri

Lisätietoja

Lisätietoja sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, ilmoitusten sisällöstä ja sidonnaisuusrekisterin käytöstä voi tiedustella:

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

Toimielimet