Asumisen ja ympäristön lomakkeet ja ohjeet

Rakennusvalvonta


Sähköinen hakemus

Rakennus-, toimenpidelupahakemus tai ilmoitus

Hakemus- / Ilmoitus vastaava työnjohtaja
Rakennushankeilmoitus
Jatkoaikahakemus rakennushankkeelle
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Hakemus rakennusrasitteen perustamiseksi
Naapurin kuuleminen rakennushankkeesta
Naapurin suostumus rakennushankkeeseen
Purkamisilmoitus ja selvitys purkujätteen käsittelystä
Selvitys vedenhankinnasta ja jätevesien käsittelystä rakennuslupaa / toimenpidelupaa varten
Maisematyölupa pdf ja word
Pientalotyömaan tarkastusasiakirja 
Ulkovärityssuunnitelma pdf ja word 
Yleisohje
Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki
Palokatkot
Täsmennys palokatkosuunnitelmiin
Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan maksut 1.7.2020 alkaen

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut sekä kopiointitaksat
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus 

Kartat suunnittelutarvealueista

Äänekoski
Suolahti
Sumiainen

Rakennustapaohjeet

Mörtin rakentamisohjeet
Suojarinteen-Lehtorinteen rakennustapaohjeet
Ääneniemi II rakentamisohjeet 
Akanniemen rakentamisohjeet 
1940-1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet 
Kanavaharjun rakennustapaohjeet
Paadentaipaleenvuoren rakennustapaohjeet
Mämmensalmi III rakentamisohjeet
Honkola ja Hirvaskankaan-Koiviston rakennustapaohjeet

Tonttipalvelut

Rakentajan opas
Tonttihakemus omakotitontit
Tonttihakemus yritystontit, kerrostalotontit ja rivitalotontit
Vuokratontin ostohakemus  
Hakemus kiinteistötoimituksesta ja tonttijaosta
Tonttipalveluiden taksa 1.6.2017 alkaen

Kaavoituspalvelut

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen täyttöohje
Kaavoituspalveluista perittävät maksut 1.6.2017 alkaen
Palaute kaavahankkeesta
Pellon suojavyöhykkeen puut ja pensaat
Rakennuksien etäisyydet rantaviivasta
Rantametsien käsittelysuositus
Asemakaavan muutoshakemus
Yleiskaavan muutoshakemus 2018

Kadut, viheralueet ja liikenne

Korvaushakemus autovahingosta
Puidenkaatoilmoituskaavake
Hakemus yksityisten johtojen, rakenteiden ja laitteiden yms. sijoittamiseksi kaupungin omistamalle alueelle

Tekninen hallinto

Asumisoikeusasunnon järjestysnumeron hakemuslomake
Tapahtumien lupahakemus

Jätehuolto

Sydän-Suomen jätelautakunnan lomakkeet

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset sekä maa-ainesten otto

Muokattu 15.10.2021