Jätevedet

Jätevesiasioissa auttavat kiinteistösi sijaintikunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaiset.

Maksuton jätevesineuvontahanke Keski-Suomessa päättyi 31.10.2019. Hankkeen nettisivuilta löydät edelleen tietoa hajajätevesien käsittelystä.
_________________________________________

1. Talousjätevesien käsittely niissä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten verkoston toiminta-alueella.

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Lisätietoja sekä mallilomake selvityksestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeesta löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Eduskunta on hyväksynyt  lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja  valtioneuvoston asetuksen, jolla voidaan tarkentaa jätevesien käsittelyn vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 3.4.2017.

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on oltava talousjätevesiasetuksen mukaisessa kunnossa 31.10.2019 mennessä.

Jätevesiasiat kuntoon, miten edetä.

Jätevesijärjestelmän kunnostusohjeita

Saostus- ja umpikaivolietteet

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus
Kunnan jätehuoltomääräykset  velvoittavat, että saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistö on ollut vuoden aikana merkittävästi käytössä.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi tai liet-teen omatoimisen käsittelyluvan saaneelle tyhjentäjälle. Kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä. 

Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Tyhjennyksen tilaaminen
Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätetiedostossa olevalta urakoitsijalta.


Kuivakäymälä osana jätevesien käsittelyä:

Kuivakäymälää käyttämällä jätevesien käsittely helpottuu huomattavasti.

Muuta materiaalia kuivakäymälöistä:

Lyhyesti:

Lainsäädännön erot vesihuoltolaitosten vahvistettujen toiminta-alueiden verkostojen alueella ja niiden ulkopuolisilla alueilla     ( mm. poikkeukset ).


2. Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitoksilla ( Äänekosken Energia Oy ja vesiosuuskunnat ) on Äänekoskella toimivia viemäriverkostoja.

Äänekosken Energialla ( asemakaava-alueet) ja vesiosuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

  • Vesihuoltolain (119/2001 ) velvoite liittymisestä vesijohto- ja viemäriverkostoihin vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla.
  • Laissa olevat toiminta-alueen liittymisvelvoitteet ovat voimassa vanhan vesihuoltolain mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti ( Vesihuoltolain 38 § ).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.9.2011 (44 §)  Äänekosken alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.
Kalaniemen ja Koiviston vesiosuuskuntien osalta toiminta-alueet vahvistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.1.2012 ( § 15 ). Päätös.

Äänekosken kaupungin alueella toimivat seuraavat vesihuolto-osuuskunnat:

Huom. *:llä merkityt vesihuolto-osuuskunnat ovat pelkän puhtaan veden toimittajia ja näillä ei ole viemäriverkkoa.

Vesiosuuskuntien yhteystietoja saa pyytämällä Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomasilta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.

Hakemuskaavake kiinteistön vapauttamiseksi liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon.