Jätevedet

Jätevesiasioissa auttavat kiinteistösi sijaintikunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Maksuton jätevesineuvontahanke Keski-Suomessa päättyi 31.10.2019. Hankkeen nettisivuilta löydät edelleen tietoa hajajätevesien käsittelystä.

1. Talousjätevesien käsittely niissä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten verkoston toiminta-alueella

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Sekä selvitys että käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Lisätietoa sekä mallilomake selvityksestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeesta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Eduskunta on hyväksynyt  lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja  valtioneuvoston asetuksen, jolla voidaan tarkentaa jätevesien käsittelyn vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 3.4.2017.

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on oltava talousjätevesiasetuksen mukaisessa kunnossa 31.10.2019 mennessä.

Jätevesiasiat kuntoon, miten edetä.

Jätevesijärjestelmän kunnostusohjeita

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus

Kunnan jätehuoltomääräykset  velvoittavat, että saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä on poistettava jätevesiliete tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistö on ollut vuoden aikana merkittävästi käytössä.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi tai lietteen omatoimisen käsittelyluvan saaneelle tyhjentäjälle. Kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä. 

Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Tyhjennyksen tilaaminen

Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätetiedostossa olevalta urakoitsijalta.

Kuivakäymälä osana jätevesien käsittelyä

Kuivakäymälää käyttämällä jätevesien käsittely helpottuu huomattavasti.

 

2. Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitoksilla (Äänekosken Energia Oy ja vesiosuuskunnat) on Äänekoskella toimivia viemäriverkostoja.

Äänekosken Energialla (asemakaava-alueet) ja vesiosuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.9.2011 (44 §)  Äänekosken alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Kalaniemen ja Koiviston vesiosuuskuntien osalta toiminta-alueet vahvistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.1.2012 (§ 15). Päätös

Äänekosken kaupungin alueella toimivat seuraavat vesihuolto-osuuskunnat:

Huom. *:llä merkityt vesihuolto-osuuskunnat ovat pelkän puhtaan veden toimittajia ja näillä ei ole viemäriverkkoa.

Vesiosuuskuntien yhteystietoja saa Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisilta.

  • Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet kartalla.
  • Hakemuskaavake kiinteistön vapauttamiseksi liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon