Jätevedet

Lyhyesti:

Lainsäädännön erot vesihuoltolaitosten vahvistettujen toiminta-alueiden verkostojen alueella ja niiden ulkopuolisilla alueilla     ( mm. poikkeukset ).
______________________________________________________

Puolueeton jätevesineuvontahanke Keski-Suomessa jatkuu ainakin vuoden 2019.
Hanke toteuttaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti Keski-Suomen alueella. Yleistä jätevesineuvontaa on saatavilla koko maakunnassa ja kiinteistökohtaista neuvontaa tehdään pääasiassa kuntien osoittamilla alueilla. Harkinnan ja aikataulun mukaan kiinteistökäyntejä voidaan tehdä muuallakin maakunnassa. Kiinteistökäynnillä tutkitaan olemassa oleva jätevesijärjestelmä ja sen kunto sekä annetaan kirjalliset ohjeet tarvittavista jatkotoimista.

Jätevesineuvojan voi pyytää erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin esittelemään jätevesien käsittelyä, luennoimaan tai vain vastailemaan asiakkaiden kysymyksiin.

Jätevesineuvoja antaa neuvoja myös puhelimitse, sähköpostilla ja postitse.
Yhteystiedot
______________________________________________________

1. Talousjätevesien käsittely niissä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten verkoston toiminta-alueella.

Eduskunta on hyväksynyt  lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja  valtioneuvoston asetuksen, jolla voidaan tarkentaa jätevesien käsittelyn vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 3.4.2017.

Ranta- ja pohjavesialueella jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Jätevesiasiat kuntoon, miten edetä.

Jätevesijärjestelmän kunnostusohjeita

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Mallilomake selvityksestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeista 


Saostus- ja umpikaivolietteet

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus
Kunnan jätehuoltomääräykset ( 34 § )  velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.
Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ja ne on kuljetettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä. Tyhjennyksestä ja lietteen sijoituspaikasta on oltava tosite, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Tyhjennyksen tilaaminen
Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätetiedostossa olevalta urakoitsijalta.


Kuivakäymälä osana jätevesien käsittelyä:

Kuivakäymälää käyttämällä jätevesien käsittely helpottuu huomattavasti.

Muuta materiaalia kuivakäymälöistä:


2. Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitoksilla ( Äänekosken Energia Oy ja vesiosuuskunnat ) on Äänekoskella toimivia viemäriverkostoja.

Äänekosken Energialla ( asemakaava-alueet) ja vesiosuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

  • Vesihuoltolain (119/2001 ) velvoite liittymisestä vesijohto- ja viemäriverkostoihin vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla.
  • Laissa olevat toiminta-alueen liittymisvelvoitteet ovat voimassa vanhan vesihuoltolain mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti ( Vesihuoltolain 38 § ).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.9.2011 (44 §)  Äänekosken alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.
Kalaniemen ja Koiviston vesiosuuskuntien osalta toiminta-alueet vahvistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.1.2012 ( § 15 ). Päätös.

Äänekosken kaupungin alueella toimivat seuraavat vesihuolto-osuuskunnat:

Huom. *:llä merkityt vesihuolto-osuuskunnat ovat pelkän puhtaan veden toimittajia ja näillä ei ole viemäriverkkoa.

Vesiosuuskuntien yhteystietoja saa pyytämällä Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomasilta.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet.

Hakemuskaavake kiinteistön vapauttamiseksi liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon.