Jätevedet

Vesi valuu hanasta.
Kaikissa jätevesiasioissa sinua auttavat Äänekosken kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonnan väki.

Talousjätevesien käsittely niissä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten verkoston toiminta-alueella

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Sekä selvitys että käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Lisätietoa sekä mallilomake selvityksestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeesta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Jätevesiselvityslomake

Eduskunta on hyväksynyt  lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja  valtioneuvoston asetuksen, jolla voidaan tarkentaa jätevesien käsittelyn vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 3.4.2017.

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on oltava talousjätevesiasetuksen mukaisessa kunnossa 31.10.2019 mennessä.

Jätevesijärjestelmän kunnostusohjeita

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus

Kunnan jätehuoltomääräykset  velvoittavat, että saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä on poistettava jätevesiliete tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistö on ollut vuoden aikana merkittävästi käytössä.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi tai lietteen omatoimisen käsittelyluvan saaneelle tyhjentäjälle. Kiinteistön omistajan tai jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä.

Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Tyhjennyksen tilaaminen

Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätetiedostossa olevalta urakoitsijalta. Jätelautakunta on listannut verkkosivuilleen luvalliset kuljetusyrittäjät: www.saarijarvi.fi > Asuminen ja ympäristö > Jätehuolto > Haja-asutusalueen jätevedet

Asumisessa syntyvien lietteiden seurantarekisterin käyttöönotto Äänekoskella vuoden 2021 aikana

Jätehuoltoviranomainen ottaa vuoden 2021 aikana käyttöön asumisesta syntyvien lietteiden seurantarekisterin Äänekosken kunnan alueella. Tämän seurantarekisterin tiimoilta tehdään kevään 2021 aikana selvitystyötä siitä, millaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä vakituisessa sekä vapaa-ajan asumisessa olevilla kiinteistöillä on.

Selvitystyön päätyttyä ja rekisterin valmistuttua, rekisterin avulla seurataan sako- ja umpikaivojen tyhjennysvelvollisuuden toteutumista. Rekisteri on tarkoitettu myös lietekuljetusten toimivuuden seuraamiseen ja valvontaan.

Jätevesien asianmukainen käsittely sekä lietesäiliöiden tyhjennysvelvoitteet koskevat vakituisessa asumisessa olevia kiinteistöjä sekä vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kuivakäymälä osana jätevesien käsittelyä

Kuivakäymälää käyttämällä jätevesien käsittely helpottuu huomattavasti.

  • Puuceeopas 
  • Tietoa kuivakäymälöistä saat esim. Käymäläseura Huussi ry:ltä

Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitoksilla (Äänekosken Energia Oy ja vesiosuuskunnat) on Äänekoskella toimivia viemäriverkostoja.

Äänekosken Energialla (asemakaava-alueet) ja vesiosuuskunnilla on vahvistetut toiminta-alueet, joilla kiinteistöjen tulee liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin perustein.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.9.2011 (44 §)  Äänekosken alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Kalaniemen ja Koiviston vesiosuuskuntien osalta toiminta-alueet vahvistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.1.2012 (§ 15). Päätös

Äänekosken kaupungin alueella toimivat seuraavat vesihuolto-osuuskunnat:

Huom. *:llä merkityt vesihuolto-osuuskunnat ovat pelkän puhtaan veden toimittajia ja näillä ei ole viemäriverkkoa.

Vesiosuuskuntien yhteystietoja saa Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisilta.

  • Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet kartalla.
  • Hakemuskaavake kiinteistön vapauttamiseksi liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon

Ympäristö ja luonto