Meluntorjunta

Meluntorjunnan tavoitteena on terveydellisesti turvallinen, viihtyisä ja vähämeluinen ympäristö.

Melun kokeminen haittana jakaa mielipiteitä. Tosiasiassa altistuminen voimakkaalle tai pitkäkestoiselle melulle voi vahingoittaa terveyttä monin tavoin. Vähäisempikin taustamelu tai toistuva, impulssimainen ääni, on omiaan häiritsemään keskittymistä työssä ja opiskelussa sekä rauhoittumista vapaa-aikana. Melu myös vaikeuttaa riittävän levon saamista. Mahdollisuus nauttia hiljaisuudesta tai luonnon äänistä keinotekoisen ääniympäristön vastapainoksi on monille arvokas asia.

Melu voidaan jakaa ympäristömeluun, asunnoissa ja kokoontumispaikoissa esiintyvään sisämeluun sekä työpaikkojen meluun.  Kahta viimeksi mainittua koskee terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädäntö.

Yleistietoa ympäristömelusta saa ympäristöhallinnon sivuilta.

Lisätietoa melun terveysvaikutuksista ja sisämelusta.

Lisätietoa työpaikkojen melusta työsuojeluhallinnon sivuilta.

Ympäristömelu

Keskeiset ympäristömelun torjuntaa koskevat säännökset sisältyvät ympäristönsuojelulakiin.

Laki velvoittaa yhtäältä kuntia seuraamaan yleistä melutilannetta alueellaan ja toisaalta toiminnan harjoittajia olemaan selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, myös melusta. Ympäristömelua aiheuttavat tehtaat ja laitokset tarvitsevat ympäristöluvan ja niiden meluntorjuntaan liittyvät asiat ratkaistaan lupapäätöksissä. Lupia myöntävät ympäristölupavirastot, alueelliset ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset toimivaltajakonsa mukaisesti. Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus on tehtävä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.  Tällaisia ovat esimerkiksi paalutus- ja räjäytystyö, kivenmurskaus, moottoriurheilukilpailu ja ulkoilmakonsertti. Meluilmoituksia käsittelevät pääasiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.
Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Toinen tärkeä laki ympäristömelun torjunnassa on maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain yleisenä tavoitteena on järjestää alueidenkäyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Laki velvoittaa ympäristövaikutusten, melu mukaan lukien, selvittämistä kaavaa laadittaessa. Lue lisää kaavoituspalveluista.

Keskeiset ympäristömelun tavoitetasoa koskevat ohjearvot maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen ja ympäristölupaa vaativan toiminnan lupamenettelyssä sisältyvät Valtioneuvoston päätökseen 993/1992. à VNp melutasojen ohjearvoista

Yleisten ympäristömelua koskevien ohjearvojen lisäksi on mm. liikenteen melun vähentämiseksi säädetty mm. eri ajoneuvotyypeille melupäästömääräyksiä, samoin työkoneille ja laitteille. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan laitteen CE-merkinnällä.

Meluntorjuntaa koskevia säännöksiä on useissa edellä mainitsemattomissa laessa ja asetuksissa. Säädösten valvontakin on hajautettu monelle eri taholle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on osaltaan antaa neuvoa ja opastusta säädösviidakossa.

Ympäristö ja luonto