Meluntorjunta

Konsertti, valoja ja soittajia.
Meluntorjunnan tavoitteena on terveydellisesti turvallinen, viihtyisä ja vähämeluinen ympäristö. Äänekosken kaupungin ympäristötoimelta haetaan melulupia melua ja tärinää aiheuttaviin tapahtumiin ja toimenpiteisiin. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen ajankohtaa.

Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Ympäristömelu

Keskeiset ympäristömelun torjuntaa koskevat säännökset sisältyvät ympäristönsuojelulakiin.

Laki velvoittaa yhtäältä kuntia seuraamaan yleistä melutilannetta alueellaan ja toisaalta toiminnan harjoittajia olemaan selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, myös melusta. Ympäristömelua aiheuttavat tehtaat ja laitokset tarvitsevat ympäristöluvan ja niiden meluntorjuntaan liittyvät asiat ratkaistaan lupapäätöksissä. Lupia myöntävät ympäristölupavirastot, alueelliset ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset toimivaltajakonsa mukaisesti. 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus on tehtävä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.  Tällaisia ovat esimerkiksi paalutus- ja räjäytystyö, kivenmurskaus, moottoriurheilukilpailu ja ulkoilmakonsertti. Meluilmoituksia käsittelevät pääasiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

Toinen tärkeä laki ympäristömelun torjunnassa on maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain yleisenä tavoitteena on järjestää alueidenkäyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Laki velvoittaa ympäristövaikutusten, melu mukaan lukien, selvittämistä kaavaa laadittaessa. Lue lisää kaavoituspalveluista.

Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Yleistietoa ympäristömelusta saa ympäristöhallinnon sivuilta.

Lisätietoa melun terveysvaikutuksista ja sisämelusta.

Lisätietoa työpaikkojen melusta työsuojeluhallinnon sivuilta.

Ympäristö ja luonto