Vesistöt

Suurten järvien – Keitele ja Pyhäjärvi - käyttökelpoisuus on pääosin luokiteltu erinomaiseksi. Niiden matalilla ja reheväkasvuisilla lahdilla luokitus on paikoitellen alempi, mutta kuitenkin hyvä.

Hyväksi on luokiteltu myös kaupungin eteläpuolella valtatien varressa sijaitseva rehevähkö Niinivesi.

Saarijärven reitin vesien – Kiimasjärvi, Naarajärvi ja Kuhnamo – käyttökelpoisuus on hajakuormituksesta johtuvan humuspitoisuuden ja ravinteisuuden vuoksi tyydyttävä.

Äänekosken puunjalostusteollisuuden alapuoliset vedet ovat parin viime vuosikymmenen aikana puhdistuneet huomattavasti, koska teollisuuden Kuhnamoon laskevat jätevedet puhdistetaan tehokkaasti. Nykyisin Saarijärven reitiltä tuleva ravinnekuorma on merkittävin Kuhnamon veden laatua heikentävä tekijä.

Osoituksena veden laadun paranemisesta Kuhnamosta Vatianjärveen laskeva Kapeenkoski on muuttunut likaviemäristä suosituksi kalastuspaikaksi, jossa viihtyvät veden laadun suhteen vaateliaat lohikalatkin.
www.kapeenkoski.com

Äänekoski-Vaajakoski-vesireitin yhteistarkkailu

Metsäteollisuuden alapuolisen Äänekoski-Vaajakoski-reitin velvoitetarkkailua suorittaa Äänekosken kaupunki yhdessä Metsä Bord Oy:n, Metsä Fibre Oy:n ja CP Kelco Oy:n kanssa. Tarkkailuohjelma on Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymä vuosille 2016-2021. Tarkkailuohjelmaan kuuluu lisäksi kalataloustarkkailu, jonka kustannuksista vastaavat velvoitteen mukaisesti edellä mainitut yritykset.

Tarkkailualueena on Äänekosken tehtaiden alapuoliset vedet Kuhnamosta Leppävedelle sekä yläpuolelta Häränvirran ja Aittokosken tarkkailupisteet.

Äänekosken kaupungin jätevedenpuhdistamojen ja vesilaitosten velvoitetarkkailun suorittaa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.

Uimarantojen ja uimahallien vedenlaadun tarkkailusta ja levätilanteen seurannasta vastaa Laukaan kunnan ympäristöterveysvalvonta.

Järviwiki

Järviwiki on Suomen järvien oma wiki eli verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan käyttäjien yhteistyöllä. Järviwikistä löytyy perustiedot kaikista yli 1 hehtaarin kokoisesta järvestämme sekä valmiit työkalut, joilla käyttäjät voivat jakaa mm. valokuvia ja havaintoja. Järviwikin ensimmäinen versio julkaistiin maaliskuussa 2011.

Järviwikin tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme yhdessä tekemällä, positiivisia asioita painottamalla ja ketään syyttämättä.

Leväseuranta