Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Naavaa kasvaa oksalla.
Äänekosken kaupungin myöntämät ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja ilmoitukset ovat:
 • Ympäristölupa
 • Vesilupa
 • Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva menettely
 • Yleinen ilmoitusmenettely
 • Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti
 • Maa-aineslupa ja yhteiskäsittelyluvat
 • Maatalouden ympäristönsuojelun ilmoitukset
 • Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2024 alkaen

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (hinnasto)

Maa-ainestaksa (hinnasto)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.7.2020 alkaen (ennen 1.1.2024 vireille tulleet asiat)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (hinnasto)

Maa-ainestaksa (hinnasto)

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaara.

Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa tai edelleen -asetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Äänekosken alueella valtion lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja ympäristölupia valvoo Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

Ohjeet ympäristöluvan hakemisesta ja hakulomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Vesilupa 

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen. Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

Hakemus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Äänekosken alueella hakemus tehdään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ohjeet vesiluvan hakemisesta ja hakulomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon ja aluehallintoviraston sivuilta.

Ruoppaus on ilmoituksen- ja/tai luvanvaraista 

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). 

Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilta. 

Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

 • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
 • tilapäinen melu ja tärinä (meluilmoitus)
 • koeluonteinen toiminta
 • poikkeukselliset tilanteet
 • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Lisätietoja sekä ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi eläinsuojat, sahat, tietyt vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastot sekä tietyt elintarvike- ja rehuteollisuustoimintaa harjoittavat. 

Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoa ja rekisteröinti-ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Maa-aineslupa 

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan.  Maa-ainesten otosta ei saa aiheutua maa-aineslain 3 §:n mukaisia seuraamuksia (koskee myös kotitarveottoa).  Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

Kotitarveotto

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen (MAL 4 § 2 mom). Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Mikäli kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus.

Ottomääristä ilmoittaminen vuosittain

Maa-ainesten ottamisluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain viimeistään tammikuun 31 päivänä lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Tiedot tulee toimittaa ensi sijassa sähköisesti Notto-tietojärjestelmän kautta, josta ne ovat sekä kunnan lupaviranomaisen että ELY-keskuksen maa-ainesyhdyshenkilön käytössä. Mikäli tiedot toimitetaan muulla tavoin, lupaviranomaisen on toimitettava mainitut tiedot Notto-tietojärjestelmään tai ELY-keskukselle vuosittain viimeistään maaliskuun 31 päivänä.

Lisätietoa sekä maa-ainesten ottamiseen liittyvät lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. 

Ympäristölupa ja maa-aineslupa (yhteiskäsittely)

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. 

Vesilain mukainen lupa ja maa-aineslupa (yhteiskäsittely)

Maa-ainestenotto, joka tarvitsee maa-ainesluvan lisäksi vesilain mukaisen luvan, käsitellään aluehallintovirastossa yhteislupana. Tämä voi tulla kyseeseen, mikäli suunniteltu maa-ainesten ottaminen kohdistuu pohjavedenpinnan alapuolelle, pohjaveden ottamon suoja-alueelle tai laaja-alaisesti pohjavesialueelle. Vesilain (587/2011) 3 luvussa on säädetty luvanvaraiset vesitaloushankkeet.

Ohjeet maa-ainesluvan ja yhteiskäsittelylupien hakemisesta ja hakulomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Muu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista. Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon sivuilla.

Maatalouden ympäristönsuojelun ilmoitukset

Aumausilmoitus 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014). Ilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 10 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014). Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisellä kasvukaudella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä ettei pellot märkyyden vuoksi kannan koneita.

Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. 

Jäärata tarvitsee luvan 

Maastoliikennelain mukaan toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupahakemus maasto- tai vesiliikennelain mukaiseen kilpailuun tai harjoitteluun.

Ympäristö ja luonto