Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Kaunis maisema ja näkötorni.
Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma luo yhtenäisen perustan kaupungin ilmastojohtamiselle ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle sekä näiden ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille.

Äänekosken kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut tekemään ja tukemaan kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Strategisena tavoitteena on vuonna 2028 olla tyylistään tunnettu, kokoaan vaikuttavampi kestävän kehityksen ja hyvän elämän pikkujättiläinen.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman kautta toteutetaan Kestävä ympäristö -strategista ulottuvuutta sekä sen hiilineutraaliustavoitetta. Ohjelma toimii koko Äänekosken kaupunkikonsernia, eli kaupunkiorganisaatiota sekä sen määräysvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä, koskevana ohjeistuksena tavoitteineen, mittareineen ja toimintasuunnitelmineen. Ohjelma on voimassa strategiakauden 2022–2028 ajan.

Ohjelman toteutusta seurataan Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmastovahdinavulla. 

Kolme päätavoitetta kohti kestävää Äänekoskea

1) Hiilineutraalius ja yhteinen ympäristövastuu

Äänekosken kaupungin ilmastotyölleasettama päätavoite on 80 % vähennys alueellisissa kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 2005. Lisäksi tavoitevuoteen mennessä tähdätään hiilineutraaliuteen, eli tilanteeseen, jossa kaupungin toiminnasta syntyy kasvihuonekaasuja enintään sen verran kuin se pystyy niitä ilmakehästä sitomaan. 

Äänekosken kaupungin ilmastotyön keskiössä ovat etenkin energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen käyttö sekä vähähiilisen rakentamisen ja liikkumisen edistäminen.

2) Monimuotoinen ja terveellinen luonto

Monimuotoinen luonto laajoine metsineen, monipuolisine perinnemaisemineen sekä kirkkaine järvineen ovat Äänekosken voimavara. Äänekosken kaupunki haluaa huolehtia näistä voimavaroista vähentämällä oman toimintansa ympäristökuormitusta sekä huolehtimalla luontoympäristön hyvinvoinnista. 

Keskeiset kaupungin vaikuttamiskeinot liittyvät metsien käytönja viheralueiden hoitotoimenpiteiden kehittämiseen, vieraslajien torjuntaansekä elinympäristöjen ennallistamis- ja suojelutoimiin.

3) Toimiva ja reilu kiertotalous 

Kiertotaloudessa luonnonvaroja käytetään kestävästi sekä materiaalit ja tavarat pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Äänekosken kaupunki kiinnittää omissa toimissaan huomiota erityisesti hankintoihin, rakentamiseen, maankäyttöön ja uusiutuvaan energiaan. 

Alueellisesti toimia ohjataan kokonaiskuluttamisen vähentämiseen ja materiaalikiertojen edistämiseen. Lisäksi kiertotalous mahdollistaa uusia liiketoiminnan muotoja, mikä edistää koko seudun elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia.

Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2022–2028 (pdf)

Lisätietoja: 

Ympäristöpäällikkö
Hanna Ahonen
0400 893 683
hanna.ahonen@aanekoski.fi