Oppimisen tuki

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Mikäli oppilaalla ilmenee jostain syystä pulmia koulunkäynnissä tai oppimisessa, pyritään näihin puuttumaan varhaisessa vaiheessa, jotta tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisimman pian.

Pulmien ilmetessä käytetään aina ensisijaisesti koulun omia tukitoimia, esimerkiksi opetuksen eriyttämistä, tukiopetusta, joustavia ryhmittelyitä, koulunkäynninohjaajan tukea tai koulun erityisopettajan oppituntien aikana antamaa opetusta.

Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Opettaja arvioi ja antaa palautetta oppilaittensa kehittymisestä ja edistymisestä, havainnoi tuen tarpeita ja suunnittelee opetuksen ja oppimisympäristön sekä mahdolliset tukitoimet. Perustana on koko opetusryhmän voimavarojen ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita myös samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laaditun kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan ja muiden mahdollisten tahojen, kuten erityisopettajan ja oppilashuollon henkilöstön, kanssa.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS, josta on käytävä ilmi, kuinka erityistä tukea koskevan päätöksen mukainen opetus ja muun tuki järjestetään.

Eriasteinen tuki pyritään tarjoamaan pääsääntöisesti oppilaan lähikoulussa ja yleisopetuksen luokassa. Oppilaalle pyritään löytämään hänelle parhaiten soveltuva opiskelupaikka yhdessä oppilashuollon henkilöstön ja huoltajan kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on, että oppilas voisi mahdollisuuksien mukaan käydä koulua omassa lähikoulussaan.

Äänekoskella on tarjolla oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen:

  • Jokaisella koululla laaja-alaista erityisopetusta ja koulunkäynninohjaajien tukea. 
  • Yksilöllisen opetuksen pienryhmät pidennetyn oppioikeuden tai erityisen tuen oppilaille, joilla on vaikeita ja laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai kehitysvammadiagnoosi Koulunmäenyhtenäiskoululla ja Suolahden yhtenäiskoululla. Pienryhmä vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksen oppilaille on Koulunmäen yhtenäiskoululla.
  • Koulunmäen yhtenäiskoulussa ja Suolahden yhtenäiskoulussa toimii joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. JOPO-luokalla opetusta sovitetaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin joustavasti perusopetuksen yhteydessä ja yleisopetuksen opetussuunnitelman perustein. Tavoitteena on varmistaa nuorelle koulutuspaikka toisen asteen koulutuksessa.

Yhteystiedot

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
Puh. 040 509 3657
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukoordinaattori Satu Tarvainen
Puh. 040 775 4981
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi