Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset

Poikkeaminen

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. (MRL 171-174 §)

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Poikkeamiselle tarvitaan aina erityinen syy.

Pääsääntö on suunnitelman mukainen rakentaminen. Poikkeaminen on poikkeus, joka vaatii perusteluja, naapurien kuulemisen sekä mm. hakijan esittämän arvion hankkeen vaikutuksista.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. (MRL 16 §, 137 §)

Suunnittelutarveratkaisu tehdään yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava maisemallisesti sopivaa eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Äänekoskella poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset käsittelee kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen päätöksiä voi seurata täältä >>

Linkkejä

Yhteystiedot:

Kaavoituspäällikkö
Nina Marjoniemi
040 717 7479
nina.marjoniemi@aanekoski.fi

Kaavasuunnittelija
Carita Kosonen 
0400 115 241
carita.kosonen@aanekoski.fi

Kaavasuunnittelija
Vilhelmiina Schroderus
0400 115 240
vilhelmiina.schroderus@aanekoski.fi

Äänekosken kaupunki
Kaavoituspalvelut
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi (ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o

Kaavoituspalveluiden etusivuille

Kaavoitus