Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamismenettelyä tarvitaan, kun rakentaja haluaa poiketa rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Äänekoskella poikkeamishakemukset käsittelee kaupunginhallitus.

Pääsääntö on suunnitelman mukainen rakentaminen. Poikkeaminen on poikkeus, joka vaatii perusteluja, naapurien kuulemisen sekä mm. hakijan esittämän arvion hankkeen vaikutuksista.

Poikkeamista ei voida myöntää silloin kun siitä aiheutuu haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisella ei saa myöskään toteuttaa vaikutuksiltaan merkittävää rakentamista tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- ym. vaikutuksia.

Suunnittelutarvepäätös on tarpeen, kun on kyseessä rakentaminen suunnittelutarvealueelle. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan mm. sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Hakemuslomakkeita on saatavilla asiakaspalvelusta tai alla olevista linkeistä.

Linkkejä

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
p. 020 632 2035

Kaavasuunnittelija Antti Kumpula
p. 020 632 2036

Äänekosken kaupunki
Kaavoituspalvelut
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o