Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on suunniteltava toimintansa siten, että se voi pyynnöstä toimittaa rekisteröidylle henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot. Tietosuoja-asetuksen mukaan tiedot on pystyttävä esittämään tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.

Artiklassa tarkoitetut tiedot ovat ainakin rekisteriselosteet; tarkastusoikeuden kohteena olevat tiedot; tiedot henkilötietojen korjaamisesta, poistamisesta, rajoittamisesta, siirrosta; tiedot käsittelyn tai profiloinnin vastustamisesta ja ilmoitukset tietoturvaloukkauksista.

Tiedot on toimitettava pääsääntöisesti kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on myös pääsääntöisesti toimitettava sähköisesti. Tiedot voidaan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla varmistua.

Rekisteröidyn informoinnille ja toteutettaville toimenpiteille on asetettu määräaikoja. Tiedot annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa.

Paperinen rekisteripyyntö

Yleinen tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle, Äänekosken kaupungille. Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Äänekosken kaupunki
Tietosuojavastaava
Koulunmäenkatu 6
44100 Äänekoski

Sähköinen rekisteripyyntö

Rekisteripyynnöt voidaan lähettää myös skannattuna liitteenä. 

Pyydämme huomaamaan, että salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei saa lähettää tavallisessa sähköpostiviestissä tai sellaisen liitetiedostona. Salassapidettäviä tietoja ovat esim. yksittäisen henkilön terveydentilaa, sosiaalista tai taloudellista asemaa tai perhesuhteita koskevat tiedot. Myös yritysten liikesalaisuudet voivat olla salassapidettäviä tietoja.

Salassapidettäviä tietoja ja asiakirjoja voi lähettää kaupungille Securemail-turvapostipalvelun kautta. Lähettäjän tulee ensiksi rekisteröidä käyttämänsä sähköpostiosoite Securemailiin. Rekisteröinti on maksuton. Ohjeet turvapostipalvelun käyttöön.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen alueeseen kuuluvat rekisteripyynnöt lähetetään Securemailista löytyvään perusturvan kirjaamon osoitteeseen. Muut rekisteripyynnöt lähetetään tietosuojavastaavan osoitteeseen.

Securemail-turvapostipalvelu

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeet

Lisätietoja tietosuojavaltuutetun toimistosta: tietosuoja.fi