Oppilaskuljetus

Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö (perusopetuslaki 32 §):

Oppilaskuljetusopas

Ohje oppilaskuljetuksista lukuvuonna 2022-2023

Ohje esikoululaisten kuljetuksista lukuvuonna 2022-2023

Kaupungin joukkoliikenteen sivut

Oppilaskuljetuksen järjestämisen yleiset periaatteet

Oppilaskuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Julkisen liikenteen vuorotarjontaa täydennetään kaupungin ostamilla kuljetuksilla, jotka ovat linja-autolla tai taksilla ajettavia reittejä.

Kaupungin ostamien kuljetusten (taksi tai linja-auto) kuljetusreitit suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksenteon ja oppilaskuljetusten suunnittelun yhteydessä arvioidaan koulumatkaa, siihen käytettävää aikaa, turvallisuutta ja reittiä käyttämällä karttaohjelmia ja tutustumalla paikan päällä olosuhteisiin. 

Reitit ja aikataulut saattavat muuttua kesken lukuvuoden oppilaiden muuttamisesta, työjärjestyksen muuttumisen tai muista syistä johtuen. Kaupungin ostamissa kuljetuksissa vaaditaan autoihin turvavyöt ja lakisääteinen alkolukko. Vuoroliikenteessä lainsäädäntö ei vielä edellytä alkolukkoa. Samoin kaikissa vuoroliikenteen linja-autoissa ei lainsäädäntö edellytä turvavöitä.

Oppilaskuljetusmatkat

Kaupunki järjestää oppilaskuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Esikoululainen ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 3 km tai pidempi.

Mikäli lapsen esiopetus on järjestetty päiväkotiin, jossa hän käyttää myös päivähoitopalveluja, kuljetus voidaan myöntää vain niille päiville, jolloin oppilas tulee suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta.

Mikäli esiopetus järjestetään eri paikassa kuin päivähoito, kaupunki on velvollinen järjestämään esiopetuspaikan ja päivähoitopaikan välisen kuljetuksen.

Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen kun oppilaan koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan lähikouluun on 5 km tai pidempi.

Koulumatkan vaarallisuus on määritelty oppilaskuljetusoppaassa kouluittain.

Muut oppilaskuljetusperusteet

Oppilaalla on oikeus esiopetus- ja oppilaskuljetukseen myös siinä tapauksessa, että koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijan lausuntoa.

Oppilaalle voidaan myöntää myös terveydellisten syiden perusteella oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Myös tällöin on toimitettava asiantuntijalausunto.

Koululääkäri antaa oppilaskuljetuksia koskevat lääkärinlausunnot.

Alla olevan linkin takaa löytyy lomake täytettäväksi (lomakkeet löytyvät sivun alalaidasta yhteystietojen jälkeen):

Hakemus oppilaskuljetuksesta sekä hakemus esioppilaan kuljetuksesta

Kuljetusetuuden myöntäminen esi- ja perusopetuksen lapsille, joiden yhteishuoltajat ovat sopineet lasten vuoroasumisesta

Äänekoskella on toteutettu kaksi lukuvuotta kestänyt kokeilu, jossa esi- ja perusopetuksen eroperheiden oppilaille on järjestetty kuljetus myös siitä osoitteesta, jossa he eivät asu väestörekisterin mukaan. Etuuden saamisen vaatimuksena on ollut, että huoltajilla on lastenvalvojan vahvistama sopimus lapsen vuoroviikkoasumisesta ja koulumatkan pituus edellyttää kuljetuksen järjestämistä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2022 /§ 106 seuraavaa: ”Laajennettua kuljetusetuutta tarjotaan 31.12.2022 saakka silloin, kun se vuoroliikennettä käyttäen on mahdollista”.Tämän lukuvuoden loppuun saakka (4.6.2022) kuljetukset järjestetään ns. etähuoltajan osoitteesta nykyisten järjestelyjen mukaan.

Syksyn 2022 ajan (10.8.-21.12.2022) etuutta voi käyttää vain silloin, kun lapsen on mahdollista kulkea julkisella liikenteellä etähuoltajan kodin ja koulun välillä.

Etuuden myöntämismisprosessi 

Huoltajat hakevat sähköisellä lomakkeella kuljetusetuutta ajalle 10.8.-21.12.2022. 

Mikäli lapsen asumisjärjestelyt muuttuvat, tulee toimittaa uusi hakemus. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio uudesta lastenvalvojan vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai uudesta tuomioistuimen päätöksestä.

Myönteisen päätöksen saatuaan huoltaja ostaa itse matkakortin etähuoltajan osoitteen ja koulun välisille matkoille (Power Äänekoski tai Matkahuollon toimipisteet) ja laskuttaa Äänekosken kaupunkia päätöksen liitteenä tulevalla laskulomakkeella (mukana ohjeet täyttöön sekä palautukseen).

Kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet

1. Etuus koskee lapsia, joiden huoltajat asuvat Äänekoskella.

2. Huoltajilla tulee olla yhteishuoltajuus.

3. Etuus myönnetään hakemuksen perusteella.

4. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lastenvalvojan vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä (Ei tarvita, jos on toimitettu aikaisemmin). Etuus myönnetään vain sopimuksessa mainituista osoitteista, jotka tulee voida todentaa myös väestörekisteristä.

5. Etuus myönnetään, mikäli perusopetuslain ja Äänekosken kaupungin oppilaskuljetuksia koskevat kilometrirajat täyttyvät. Esikoululainen ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilas on oikeutettu kuljetusetuuteen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 3 km tai pidempi. Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilas on oikeutettu kuljetukseen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 5 km tai pidempi.

6. Etuus myönnetään vain, jos lapsella on mahdollisuus käyttää reittiliikennettä etähuoltajan kodin ja koulun välillä.

Hakemuksen täyttäminen edellyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia. 

 Sähköinen hakemus

Yhteystiedot

Opetus- ja kasvatusjohtaja
Ville Härtsiä
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
Puh. 020 632 3000

Kuljetussuunnittelija
Tommi Maanselkä
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
Puh. 040 835 4720

Maarit Saranpää
toimistosihteeri
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
0400 115 661

Muokattu 5.10.2022