Oppilaskuljetus

Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö (perusopetuslaki 32 §):

Oppilaskuljetusopas

Ohje oppilaskuljetuksista lukuvuonna 2021-2022

Ohje esikoululaisten kuljetuksista lukuvuonna 2021-2022

Oppilaskuljetuksen järjestämisen yleiset periaatteet

Oppilaskuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Julkisen liikenteen vuorotarjontaa täydennetään kaupungin ostamilla kuljetuksilla, jotka ovat linja-autolla tai taksilla ajettavia reittejä.

Kaupungin ostamien kuljetusten (taksi tai linja-auto) kuljetusreitit suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksenteon ja oppilaskuljetusten suunnittelun yhteydessä arvioidaan koulumatkaa, siihen käytettävää aikaa, turvallisuutta ja reittiä käyttämällä karttaohjelmia ja tutustumalla paikan päällä olosuhteisiin. 

Reitit ja aikataulut saattavat muuttua kesken lukuvuoden oppilaiden muuttamisesta, työjärjestyksen muuttumisen tai muista syistä johtuen. Kaupungin ostamissa kuljetuksissa vaaditaan autoihin turvavyöt ja lakisääteinen alkolukko. Vuoroliikenteessä lainsäädäntö ei vielä edellytä alkolukkoa. Samoin kaikissa vuoroliikenteen linja-autoissa ei lainsäädäntö edellytä turvavöitä.

Oppilaskuljetusmatkat

Kaupunki järjestää oppilaskuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Esikoululainen ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 3 km tai pidempi.

Mikäli lapsen esiopetus on järjestetty päiväkotiin, jossa hän käyttää myös päivähoitopalveluja, kuljetus voidaan myöntää vain niille päiville, jolloin oppilas tulee suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta.

Mikäli esiopetus järjestetään eri paikassa kuin päivähoito, kaupunki on velvollinen järjestämään esiopetuspaikan ja päivähoitopaikan välisen kuljetuksen.

Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen kun oppilaan koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan lähikouluun on 5 km tai pidempi.

Koulumatkan vaarallisuus on määritelty oppilaskuljetusoppaassa kouluittain.

Muut oppilaskuljetusperusteet

Oppilaalla on oikeus esiopetus- ja oppilaskuljetukseen myös siinä tapauksessa, että koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää asiantuntijan lausuntoa.

Oppilaalle voidaan myöntää myös terveydellisten syiden perusteella oikeus maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Myös tällöin on toimitettava asiantuntijalausunto.

Koululääkäri antaa oppilaskuljetuksia koskevat lääkärinlausunnot.

Hakemus oppilaskuljetuksesta sekä hakemus esioppilaan kuljetuksesta

Kuljetusetuuden myöntäminen esi- ja perusopetuksen lapsille, joiden yhteishuoltajat ovat sopineet lasten vuoroasumisesta

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.11.2019 § 64 palvelun järjestämisprosessin ja kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet. Palvelun järjestämisestä toteutettiin pilotti 1.8.2020-5.6.2021 ja palvelua päätettiin jatkaa lukuvuodelle 2021-2022. 

Palvelun järjestämisprosessi 

Huoltajat hakevat sähköisellä lomakkeella kuljetusetuutta. Sähköinen hakulomake aukeaa 1.3.2021 lukuvuodelle 2021-2022 ja sulkeutuu 25.4.2021. Varsinaisen hakuajan jälkeen hakemuksia käsitellään tulojärjestyksessä.

Kuljetuksen järjestäminen kahdesta osoitteesta on kaupungille täysin vapaaehtoinen palvelu. Nykyisessä tilanteessa ns. etähuoltajan (huoltaja, jonka luona lapset eivät asu väestörekisterin mukaan) luona asuvan lapsen koulumatkat ovat täysin perusopetuslain 32 §:n määräysten ulkopuolella ja huoltajien vastuulla.

Koska huoltajien tulee erotilanteessa toimia mahdollisimman pitkälle lasten edun mukaisesti valitessaan esim. asuinpaikkojaan, voidaan oppilaskuljetuksia järjestää tukeutuen huoltajien huoltovelvollisuuteen laajemmin kuin lakisääteisten palveluiden kohdalla. Vapaaehtoisessa palvelussa ei kaikkia PL 32 § määräyksiä tarvitse noudattaa.

Mikäli lapsen asumisjärjestelyt muuttuvat, tulee toimittaa uusi hakemus. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio uudesta lastenvalvojan vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai uudesta tuomioistuimen päätöksestä. 

Kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet

  1. Etuus koskee lapsia, joiden huoltajat asuvat Äänekoskella.
  2. Huoltajilla tulee olla yhteishuoltajuus.
  3. Etuus myönnetään hakemuksen perusteella.
  4. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lastenvalvojan vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä. Kuljetukset järjestetään vain sopimuksessa mainituista osoitteista, jotka tulee voida todentaa myös väestörekisteristä.
  5. Etuus myönnetään, mikäli perusopetuslain ja Äänekosken kaupungin oppilaskuljetuksia koskevat kilometrirajat täyttyvät. Esikoululainen ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilas on oikeutettu kuljetusetuuteen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 3 km tai pidempi. Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilas on oikeutettu kuljetukseen, kun koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 5 km tai pidempi.
  6. Kuljetusetuuden saaneen lapsen koulumatkan järjestelyt toteutetaan: ensisijaisesti huoltajalle maksettavana saattokorvauksena, toissijaisesti avoimessa joukkoliikenteessä. Mikäli huoltajilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta saattaa lasta kouluun tai alueella ei ole riittäviä julkisia liikenneyhteyksiä, järjestetään kuljetus tilausliikenteellä.
  7. Palvelun järjestämisessä ei huomioida huoltajien loma-aikoja, sairastapauksia tai muita poikkeustilanteita.

Hakuaika 1.3.2021 – 25.4.2021 Tämän jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen täyttäminen edellyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Sähköinen hakemus

Yhteystiedot

Opetus- ja kasvatusjohtaja
Ville Härtsiä
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
Puh. 020 632 3000

Kuljetussuunnittelija
Ville Lipasti
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
Puh. 040 835 4720

Maarit Saranpää
toimistosihteeri
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
0400 115 661

Muokattu 29.12.2021