Toisen asteen koulumatkat

Koulumatkatukilaki 48/1997

Laki koulumatkatukilain muuttamisesta 1223/2020

Koulumatkojen maksuttomuudesta säädetään koulumatkatukilaissa (48/1997). Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville opiskelijoille koulukuljetusta. Tämä koskee myös oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutettua opiskelijaa. Toisen asteen opiskelijalla on mahdollisuus hakea tukea koulumatkoihin Kelalta. 

Kelan koulumatkatuen myöntämisen perusteet

Koulumatkatukea haetaan lukuvuodesta 2023-2024 alkaen verkkohakemuksella OmaKelassa. Ohje

Jos opiskelijalla itsellään ei ole mahdollisuutta kirjautua OmaKelaan, huoltaja voi hakea koulumatkatukea hänen puolestaan. Ohje

Kelan koulumatkatukea voidaan myöntää, mikäli seuraavat ehdot toteutuvat opiskelijalla:

1) Oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulla opiskelijalla yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 7 kilometriä TAI jos opiskelijan koulutus ei ole maksutonta yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä.

2) Koulumatkasta aiheutuvat kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa koko kuukauden tukea myönnettäessä tai 27 euroa kuukaudessa puolen kuukauden tukea myönnettäessä, tämä ei koske oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutettuja opiskelijoita.

3) Opiskelijan käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä koulukuljetus taikka 4 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muu soveltuva oma matkustustapa.

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että opiskelijalla on vähintään 10 koulumatkatukeen oikeuttavaa päivää kalenterikuukaudessa. Tällöin voidaan myöntää puolen kuun tuki. Jos matkoja on 15 päivänä tai enemmän, opiskelija voi saada koko kuun tuen.

Tuen hakeminen

Koulumatkatukea haetaan OmaKelassa.

Lisätietoa koulumatkatuesta saat Kelan kotisivuilta tai oppilaitoksesta.

LISÄTIETOJA:

Kuljetussuunnittelija Tommi Maanselkä, 040 835 4720, tommi.maanselka@aanekoski.fi

Lukion koulusihteeri Mervi Hollanti, 0400 115 393, mervi.hollanti@aanekoski.fi