Toisen asteen koulumatkat

Koulumatkatukilaki 48/1997

Laki koulumatkatukilain muuttamisesta 1223/2020

Koulumatkojen maksuttomuudesta säädetään koulumatkatukilaissa (48/1997). Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville opiskelijoille koulukuljetusta. Tämä koskee myös oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutettua opiskelijaa. Toisen asteen opiskelijalla on mahdollisuus hakea tukea koulumatkoihin Kelalta. 

Kelan koulumatkatuen myöntämisen perusteet

Kelan koulumatkatukea voidaan myöntää, mikäli seuraavat ehdot toteutuvat opiskelijalla:

1) yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä TAI oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetulla opiskelijalla yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on vähintään 7 kilometriä.;

2) koulumatkasta aiheutuvat kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa koko kuukauden tukea myönnettäessä tai 27 euroa kuukaudessa puolen kuukauden tukea myönnettäessä, tämä ei koske oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutettuja opiskelijoita; sekä

3) käyttämä matkustustapa on joukkoliikenne tai koulutuksen järjestäjän järjestämä koulukuljetus taikka 4 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muu soveltuva oma matkustustapa.

Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että opiskelijalla on vähintään 10 koulumatkatukeen oikeuttavaa päivää kalenterikuukaudessa. Tällöin voidaan myöntää puolen kuun tuki. Jos matkoja on 15 päivänä tai enemmän, opiskelija voi saada koko kuun tuen.

Tuen hakeminen

Koulumatkatukea haetaan Kelan KM1 lomakkeella, koulumatkatukea haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Tukeen vaikuttavat mahdolliset muutokset ilmoitetaan Kelan KM4 lomakkeella. Lomakkeet palautetaan opiskelijan omaan oppilaitokseen.

Lomakkeella ilmoitettava koulumatka mitataan lyhintä mahdollista reittiä kotiosoitteesta oppilaitoksen osoitteeseen (esim. Google Maps reittipalvelun avulla). Matkaa ei pyöristetä, vaan se ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella. Tämä tarkoittaa sitä, että 9,6 km ei ole 10 km tai 6,7 km ei ole 7 km.

Lisätietoa koulumatkatuesta saat Kelan kotisivuilta tai oppilaitoksesta.

Muokattu 10.6.2021