Työllisyysavustukset yhdistyksille ja säätiöille 

Työllisyyspalveluiden avustuksia voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Työllisyyspalvelujen avustuksia varten on varattu 70 000 määräraha vuodelle 2024, josta avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja säätiöille toiminta-avustuksena ja/tai toiminnan kehittämisavustuksena. 

Vuoden 2024 työllisyysavustusten hakuaika on 14.12.2023-31.1.2024, hakuaikaa jatkettu 16.2.2024 saakka.

Toiminta-avustusta myönnetään yleisavustuksena yhdistyksen tai säätiön varsinaiseen toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät, työttömille tarjottavat koulutukset, työttömien velkajärjestelyt, työkyvyttömien eläkkeelle ohjaamiset, opiskelijoille tarjotut tutkinnot mahdollistavat työharjoittelut, maahanmuuttajien integroitumisen tukeminen, muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta, toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat), toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai opintopolkujen rakentamiseen ja koulutukseen ohjaukseen sekä erityisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen. Edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa. 

Toiminnan kehittämisavustusta myönnetään työllistämistä edistävän järjestön- tai säätiöntoiminnan kehittämiseen, yhdistyksen tai säätiön sisäisen osaamisen lisäämiseen, työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin esim. hankkeiden omarahoitusosuuksiin, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle hakijalle yhteisestä hakemuksesta. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksillä kuin toiminta-avustusta. 

Työllisyyspalvelujen toiminta-avustus ja toiminnan kehittämisavustukset ovat harkinnanvaraisia ja käytetään määrätietoista tarveharkintaa; avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. 

Avustuspäätökset tehdään vuodeksi kerrallaan. Kunakin vuonna noudatetaan kyseiselle vuodelle vahvistettua kaupungin talousarviota ja kulloinkin voimassa olevia haku- ja myöntämisehtoja.

Työllisyysavustuksen yleiset periaatteet

 • Avustus kohdennetaan yhdistyksen tai säätiön yleistoimintaan tai työttömille työnhakijoille tarjottavien palvelujen kehittämiseen
 • Hakijan rekisteröidyn kotipaikan on oltava Äänekoski.
 • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai säätiö.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa, mikä tulee ilmaista hakemuksessa
 • Hakemus on jätettävä Äänekosken kirjaamoon määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 
 • Hakemuksessa tulee esittää avustuksen käyttöaika. Käyttämättä jäänyt summa voidaan huomioida mahdollisen seuraavan vuoden avustuksen myöntämisen yhteydessä.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tai säätiön kirjanpito.  
 • Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin osittain tai kokonaan, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

Avustuksensaajan huomioitava toiminnassaan:

 • Avustuksen saajan on pidettävä erillinen tilinpito saamansa avustuksen käytöstä esim. kustannuspaikka ja sen erittely
 • Avustuksen saajan on laadittava kirjanpitonsa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti.
 • Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa hyvää kirjanpitotapaa noudattaen siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.
 • Lisäksi avustuksen saajan on tehtävä erillinen kirjallinen selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä
 • Mikäli yhdistyksen tai säätiön säännöt muuttuvat tai sen hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi kaupungille.

Avustuksia ei myönnetä

 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • investointeihin tai kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • keskusjärjestöille ja piirijärjestöille.
 • sellaiseen toimintaan, jota kunta järjestää itse
 • ammatti- tai elinkeinotoimintaan
 • puoluetoimintaan tai sen rahoittamiseen taikka vaaleihin osallistumiseen, vaalikampanjointiin tai ehdokkaiden tukemiseen
 • välitystoiminnasta esim. kiinteistövuokraustoiminta, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot
 • Ilmoitushankintakulut
 • hakijan velkojen, velkoihin liittyvien korkojen ja kulujen tai takausvastuiden maksamiseen
 • hakijan tulo-, kiinteistö- tai muiden verojen maksamiseen
 • kokouspalkkiot ja jäsenmaksut
 • poistot
 • toimitilan remontti- ja peruskorjauskulut

Neuvottelumenettely

Tulosalueen määrärahan vastuuhenkilö neuvottelee vuosittain ennen avustusten maksuunpanoa avustettavan tahon kanssa ja laatii siitä muistion, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Neuvottelu toteutetaan yli 5000 euroa avustusta saaneiden kanssa. Neuvottelussa käydään läpi seuraavat asiat:

1. edellisen vuoden tilinpäätös uusilta avustuksen hakijoilta ja toteutuneet tavoitteet 2. avustusehtojen noudattaminen edellisenä vuonna, 3. tavoitteet tulevalle vuodelle, 4. käyttösuunnitelma menoista ja tuloista, joihin avustus aiotaan käyttää 5. avustuksen kielletyt käyttötarkoitukset (lista aiemmin) ja 6. avustuksen käytön raportointivelvoitteet

Lisäksi neuvottelussa muistutetaan kaupungin mahdollisuudesta periä avustus takaisin, mikäli avustusehtoja tai raportointivelvoitteita ei noudateta.

Työllisyysavustusten päätöksentekomenettely

Avustuspäätöksen tekee Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Raportointimenettelystä sovitaan päätöksenteon yhteydessä. Pääsääntöisesti väliraportointi tulee tehdä ennen seuraavan avustuksen hakemista ja myöntämistä. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman hakijan ilmoittamalle tilille.

Lisätietoa työllisyysavustuksesta: Riikka Hytönen, puh 0401946100. etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 

Hakulomakkeen toimitus postitse:
Äänekosken kaupunki/kirjaamo,
Hallintokatu 4,
44100 Äänekoski
tai sähköisesti : kirjaamo@aanekoski.fi 

Hakulomakkeeseen

Hakulomakkeen täyttöohje