Julkiset hankinnat

Äänekosken kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankintalaki määrittelee hankintojen kynnysarvot ja menettelyt. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimi tekee kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joita hankintalaki ei koske. Pienhankinnoissa noudatetaan kaupungin omaa ohjeistusta ja hallintolaissa tarkoitettuja yleisiä hyvän hallinnon periaatteita.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön internetsivuilta.

Tarjouspyynnöt

Äänekosken kaupunki julkaisee tarjouspyyntönsä ja vastaanottaa tarjoukset sähköisesti Tarjouspalvelu-portaalissa, tarjouspalvelu.fi/aanekoski. Tarjouspalvelu -portaaliin voi rekisteröityä maksutta ja sen käyttö on tarjoajille ilmaista.

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAssa. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoistaan: www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset tulee jättää hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnössä määritellään, missä muodossa tarjous tulee toimittaa ja mitä sen pitää sisältää. Tarjouspyynnön vastaiset tai puutteelliset tarjoukset joudutaan hylkäämään. Tarjouspyynnöstä voi pyytää lisätietoja tarjouspyynnössä osoitetulla tavalla.

Tarjousvertailu tehdään tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Julkisissa hankinnoissa hankintapäätöksen tekee hankinnan arvosta riippuen kaupungin viranhaltija tai toimielin . Pienhankinnan voi suorittaa muukin henkilö. Tieto tehdystä päätöksestä ja muutoksenhakumahdollisuuksista toimitetaan tarjouskilpailuun osallistuneille.

Hankintasopimukset

Hankintasopimuksissa noudatetaan yleisimmin Valtiovarainministeriön julkaisemia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).
JYSE 2014 Tavarat
JYSE 2014 Palvelut 

Lisätiedot

Hankinta-asiantuntija
Henriikka Mäkelä
040 480 1074

Muokattu 18.2.2022