Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Äänekosken kaupungin hallintosäännössä määrätään toimivallan jaosta kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Hallintosäännöstä päättää kaupunginvaltuusto. Valtuusto on muuttanut hallintosääntöä viimeksi 23.8.2021 tekemällään päätöksellä. Muutokset tulivat voimaan 23.8.2021 lukien.

Hallintosääntö sisältää myös määräykset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, joista vuoteen 2017 saakka määrättiin erillisessä luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista määrätään hallintosäännössä.

Huomionosoitukset luottamushenkilöille

Kaupunginhallitus päättää periaatteista ja ohjeista koskien kaupungin luottamushenkilöille tarjottavia syntymäpäivä- ja muita huomionosoituksia. Kaupunginhallitus hyväksyi nykyisen ohjeen 4.12.2017 ja se tuli voimaan 1.1.2018 lukien.

Talousohje

Talouden hoitoon liittyvien päätöksien ja vastuiden määrittelyt sekä keskeiset talouden hoidon säännöt on kirjattu hallintosääntöön.

Hankintaohje

Hankintaohjetta noudatetaan kaupungin ja soveltuvin osin sen tytäryhteisöjen hankinnoissa.

Hankintaohjeessa on yleiset ohjeet hankinnoille tavaroiden ja palveluiden ostamiseen sekä rakennusurakoihin ja niihin rinnastettaviin hankintoihin.

Viestinnän toimintaohjeisto

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin palvelutoimintaan viestinnän toimintaohjeiston noudatettavaksi. 

Konserniohje

Konserniohjeella varmistetaan tytäryhteisöille asetettujen omistajapoliittisten linjausten ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi siinä on määrätty tytäryhteisöjä koskevan ohjauksen, seurannan, raportoinnin ja valvonnan järjestämisestä.

Valtuusto on hyväksynyt uuden konserniohjeen 14.6.2021 ja se tuli voimaan 1.7.2021 lukien.

Omistajapolitiikka

Kaupungin omistajapolitiikka sisältää mm. kannanottoja siihen, mitä kaupunki odottaa tytäryhteisöiltään. Valtuusto on muuttanut omistajapoliittista asiakirjaa viimeksi 9.11.2020.

Eva-menettely

Kaupunginhallitus päätti 11.2.2019, että Äänekosken kaupungissa otetaan käyttöön päätösten vaikutusten ennakkoarviointimenettely (eva-menettely). Samalla kaupunginhallitus päätti, että erillinen yritysvaikutusten arviointimenettely lakkautetaan. Huom! Sittemmin kaupunginhallitus on 6.9.2021 tekemällään päätöksellä palauttanut yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön.

Valmiussuunnittelu

Valmiuslain (1552/2011) 12 §:n mukaan mm. kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Äänekosken kaupungin valmiussuunnitelmakokonaisuus käsittää ensinnäkin koko kaupunkia ja kaupungin johtamista koskevan valmiussuunnitelman yleisen osan ja toiseksi kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden valmiussuunnitelmat. Tämän lisäksi kokonaisuuteen voidaan liittää kiinteistö- ja toimintokohtaisia pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia ja muita vastaavia asiakirjoja.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.3.2020 uudistetun valmiussuunnitelman yleisen osan.

Muokattu 7.10.2021