Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Äänekosken kaupungin hallintosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta ja vastuusuhteet.

Hallintosäännöstä päättää kaupunginvaltuusto. Valtuuston 29.5.2017 hyväksymä hallintosääntö oli voimassa 1.6.2017-31.5.2019. Valtuuston 20.5.2019 hyväksymät muutokset hallintosääntöön astuivat voimaan 1.6.2019.

Hallintosääntö sisältää myös määräykset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, joista aiemmin määrättiin erillisessä luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.

Ohje huomionosoituksista luottamushenkilöille

Kaupunginhallitus päättää periaatteista ja ohjeista koskien kaupungin luottamushenkilöille tarjottavia syntymäpäivä- ja muita huomionosoituksia. Kaupunginhallitus hyväksyi nykyisen ohjeen 4.12.2017 ja se tuli voimaan 1.1.2018 lukien.

Talousohje

Äänekosken kaupungin taloussääntö kumottiin hallintosäännön muutoksen yhteydessä  kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.5.2017 § 53. Hallintosäännön muuttamisen perusteena oli kuntalain (410/2015) päätöksenteko- ja hallintomenettelyjä koskevien säännöksien voimaantulo 1.6.2017 alkaen. Uuteen hallintosääntöön on lisätty talouden hoitoon liittyvien päätöksien ja vastuiden määrittelyt sekä keskeiset talouden hoidon säännöt, jotka aikaisemmin ovat olleet kumotussa taloussäännössä.

Hankintaohje

Hankintaohjetta noudatetaan kaupungin ja soveltuvin osin sen tytäryhteisöjen hankinnoissa.

Hankintaohjeessa on yleiset ohjeet hankinnoille tavaroiden ja palveluiden ostamiseen sekä rakennusurakoihin ja niihin rinnastettaviin hankintoihin.

Viestinnän toimintaohjeisto

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin palvelutoimintaan viestinnän toimintaohjeiston noudatettavaksi. 

Konserniohje

Konserniohjeella varmistetaan tytäryhteisöille asetettujen omistajapoliittisten linjausten ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutus. Lisäksi sillä määritellään miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konserniohje päivitetään vuonna 2019.

Omistajapolitiikka

Kaupungin omistajapolitiikka sisältää mm. kannanottoja siihen, mitä kaupungin tytäryhteisöt tekevät. Omistajapolitiikka päivitetään vuonna 2019.

      Eva-menettely

      Äänekosken kaupunki on keväällä 2019 ottanut käyttöön päätösten vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn eli eva-menettelyn. Kaupunginhallitus päätti eva-menettelyn käyttöönotosta ja Äänekosken kaupungin toimintamallista 11.2.2019.