Äänekosken kaupungin työllisyyden tuet rekrytointiin

Äänekosken kaupunki tukee työnantajia työntekijöiden palkkaamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa myöntämällä kunta- ja oppisopimuslisää. 

Yleiset edellytykset työllisyyden tukien myöntämiselle

Äänekosken kaupungin tuki on toissijainen eikä tukea voida myöntää tilanteissa, joissa yhteenlaskettu tukien suuruus ylittää kokonaispalkkakustannukset. Tukea palkkakustannuksiin tulee hakea ensisijaisesti valtiolta tai muulta viranomaiselta. 

Päivittäinen tuntimäärä voi vaihdella, mutta työsuhteen jokaisen täyden viikon on täytettävä työssäoloehdon vaatimukset (työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 3 - 4 a §:t). Tuen suuruus suhteutetaan henkilön työaikaan (esim. tuki 200 €/kk, 75 % työajalla tuen suuruus on 150 €/kk). 

Palkan on oltava alan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, palkan on oltava vähintään sen suuruinen, että työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut työssäoloehdon palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät. Vuonna 2019 tämä tarkoittaa, että palkan on oltava kokoaikatyössä vähintään 1211 e/kk (palkkakertoimesta vuodelle 2019 annettu STM:n asetus 836/2018). 

Työnantaja saa rekrytointiin apua Äänekosken kaupungin työnhakuinfosta puh. 040 757 1653 ti-to 9-11 tai muina aikoina sähköpostitse tyonhakuinfo@aanekoski.fi. Numerosta saa myös neuvoja ja tietoa mm. avustuksen määrästä ja hakemisesta sekä työsuhteen ehdoista. 

Työvoimapoliittisiin hankkeisiin (Typo-hankkeet) kuntalisää voidaan poikkeuksellisesti myöntää 12 kk ajalle ja tuen maksimisuuruus on 350 €/kk (100 % työ ajalla). 

Kuntalisää myöntämisperusteet (huomioiden yllä mainitut yleiset edellytykset). 

Vaihtoehto 1: Kuntalisää voidaan myöntää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen vähintään 300 euroa/kk enintään 8 kk ajaksi. 

Kaupunki maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta vastaavan summan työnantajalle, mikäli tämä tarjoaa työtä henkilölle, jonka työmarkkinatuesta Äänekosken kaupunki maksaa kunta osuuden. Ko. työttömän työnhakijan tulee olla saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää, jotta kuntalisä voidaan myöntää. Kuntalisän suuruus on työmarkkina tuen maksuosuuden suuruinen (enintään noin 460 euroa/kk) tai vähintään 300 euroa/kk. 

Vaihtoehto 2: Kuntalisää voidaan myöntää äänekoskelaisen työttömän tai osatyökykyisen palkkaukseen enintään 200 euroa/kk enintään 8 kk:n ajan. 

Kuntalisän saaminen työttömän palkkaamiseen edellyttää palkkatukipäätöstä. Osatyökykyisten osalta kuntalisää voidaan maksaa tilanteissa, joissa muualta saatava tuki (esim. kuntoutusraha) on alle 80 % palkkakustannuksista. 

Vaihtoehto 3: Alle 25-vuotiaan äänekoskelaisen nuoren työllistämiseen kuntalisää voidaan maksaa jo pelkän työttömyyden perusteella enintään 200 euroa/kk enintään 8 kk:n ajan. 

Mikäli nuoren työttömyys on pitkittynyt, kuntalisä määräytyy palkkatukipäätöksen pohjalta (vaihtoehto 2.) 


Oppisopimuslisä

Oppisopimuksella työllistämiseen tukea myönnetään äänekoskelaisen työttömänä olevan henkilön palkkaamiseen 200 euroa kuukaudessa enintään 12 kk:n ajan. 

Tarkempaa tietoa työllisyyden tuista kaupunginhallituksen päätöksestä 79/14.07.00/2019  

Lisätietoja saa:

Työnhakuinfo TI-TO klo 9-11 Työllisyyspäällikkö
tyonhakuinfo@aanekoski.fi   Riikka Hytönen 
 puh. 040 194 6100 
 etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 

Palkkatositteet toimitetaan toimistosihteeri Kirsi Uusitalo-Leppäselle osoitteeseen hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai sähköisesti kirsi.uusitalo-leppanen@aanekoski.fi. Vuoteen 2019 kohdistuvat avustukset tulee hakea kaupungilta viimeistään 10.1.2020 mennessä.  

Lomakkeiden toimitus: Äänekosken kaupungintalo/kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai kirjaamo@aanekoski.fi 

Lomake (täytä ja tulosta) Kunta- ja oppisopimuslisä