Henttalanmäen asemakaava

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta. Kaavan tavoitteena on osayleiskaa-vassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoi-minnalle varattua aluetta. Kaava-alueesta noin 90 % on Metsä Fibren omistuksessa. Asemakaa-valla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdolliste-taan toiminnan laajentuminen alueella.

Tavoitteena on lisäksi suunnitella alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. Alueen kulkuyhteyksiä ja liittymäjärjestelyjä Äänekoskentielle tutkitaan kaavahankkeen aikana.

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle tehdään luon-toselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alueella.

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on tiedossa oleva 1800-luvun kellarikeskittymästä, jonka luokitus on muu kulttuuriperintökohde. Tämä huomioidaan kaavan laadinnassa ja tarvittaessa teh-dään lisäselvityksiä.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaupunginhallituksessa 15.6.2020

Vireilletulovaiheen aineisto

Vireilletulo kh 15.6.2020 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma