Henttalanmäen asemakaava

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta ja . Kaavan tavoitteena on osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdollistetaan toiminnan laajentuminen alueella.Lisäksi tavoitteena on suunnitella alueelle toimivat liikenneratkaisut. 

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle on tehty luontoselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alueella.

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on tiedossa oleva 1800-luvun kellarikeskittymä, jonka luokitus on muu kulttuuriperintökohde. 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä 22.6.2021 järjestettiin kaavaa koskeva yleisötilaisuus. Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2021 § 138. Hyväksymisaineisto löytyy käsittelyn yhteydestä. 

Kaavan vaiheet

Muokattu 10.3.2022