Tallilan asemakaavan muutos, 992 32/2

Suolahden keskustasta noin kilometrin etäisyydellä sijaitseva alue, johon kuuluu Sumiaistentien itä- ja länsipuolisia alueita. Kaavasuunnittelun tavoitteena on saattaa asemakaava numeeriseen muotoon ja tarkistaa samalla kaavamerkinnät ja –määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi sekä tarkistaa aluevarausten tarkoituksenmukaisuusvoimassa olevan osayleiskaavan mukaiseksi. 

Asemakaavaa kumotaan tarpeettomilta osilta mm. omakotitontti-, puisto, vesi- ja katualueita.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 § 68
Kaupunginhallituksen päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>
Kaavaluonnos nähtävillä 3.11. - 3.12.2021
Kaupunginhallituksen 21.8.2023 päätös ehdotuksen nähtäville asettamisesta >>
Kaavaehdotus nähtävillä 30.8. - 29.9.2023
Kaupunginhallitus 6.11.2023, hyväksymisvaihe >>

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 13.11.2023 (72§).

Hyväksymisaineisto

Aiemmat vaiheet

Kaavaehdotusaineisto ja tonttijaot, nähtävillä 30.8. - 29.9.2023

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 3.11.2021 - 3.12.2021

Vireilletulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vireillä olevat kaavat