Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavahanke on saatettu vireille Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksellä 17.2.2020 Energiequelle Oy:n aloitteesta.

Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa suunniteltavan tuulivoimahankkeen sijoittuminen alueelle ja laajimmillaan 7 voimalan toteuttaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä. Yksittäisen tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä. 

Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat:
Äänekosken kaupunki: Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi p. 020 632 2035
Kaavaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy: Projektipäällikkö Pirjo Pellikka 040 5322380
Tuulivoimahankevastaava Energiequelle Oy: Projektijohtaja Karl Schultheis (suom.) 050 4522215

Kaavan vaiheet

Vireilletulo Äänekosken kaupunginhallituksessa 17.2.2020
Vireilletulo kuulutuksella 19.2.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 24.6.-14.8.2020
Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus (etä) 29.6.2020
Kaavan laatijan vastineen kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen hyväksyminen, KH 6.9.2021
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
Kaavaehdotus nähtävillä 17.11. - 20.12.2021
Yleisötilaisuus 30.11.2021
Päätös kaavaehdotuksen II nähtäville asettamisesta 
Kaavaehdotus II nähtävillä 13.4.-13.5.2022
Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kaavan laatimisen 6.6.2022 § 163 

Kaavaehdotuksen II aineisto, nähtävillä 13.4. - 13.5.2022

Aiemmat aineistot

 Yleisötilaisuus 30.11.2021

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 17.11. - 20.12.2021

Vastineet kaavaluonnoksesta

Kaavan laatijan vastine kaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen

Osayleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuuden 29.6.2020 esittelymateriaalit

Kaavaluonnosaineisto nähtävillä 24.6. - 14.8.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista mielipiteistä sekä vastineet
Liite 3 Luontoselvitys: liito-oravat, lepakot, linnusto, kasvillisuus- ja luontotyypit
Liite 3.1 Pesimälinnuston pistelaskennat voimaloiden sijoituspaikoilla
Liite 3.2 Suunnittelualueella havaitut lintulajit vuonna 2019
Liite 4 Muinaisjäännösinventointi
Liite 5 Näkyvyysanalyysikartat
Liite 6 Kuvasovitteet
Liite 7 Meluselvitys
Liite 8 Välkeselvitys
Liite 9 Muuttolintuselvitys
Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 15.6.2020 § 152

Vireilletulovaiheen aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristöselvitys
Luontoselvitys
Esitys tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämisestä -kaavoitusaloite
Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Vireillä olevat kaavat