Paatelan yritysalueen asemakaava (Suolahti), 992 38/5

Alueen asemakaavamuutokselle on tarve, sillä alueen nykyinen maankäyttö ja alueelle muodostetut tontit eivät kaikilta osiltaan vastaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaavamuutos on ajankohtainen, sillä alueella on umpeutumassa kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Vuokrasopimusalueet eivät yksiselitteisesti vastaa voimassa olevan asemakaavan rajauksia tai nykyistä maanomistusta: vuokra-alueeseen voi kuulua jopa yleisen tien aluetta.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä pyritään täsmentämään asemakaavan rajausten ja kiinteistörajojen yhteneväisyyttä. Lisäksi kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan asemakaavan osittainen kumoaminen (esim. tonttiin kuuluva liikennealueen osa) sekä käyttötarkoitusmerkintöjen väljentämisen tarkoituksenmukaisuus: voitaisiinko tonteille sallia nykyistä asemakaavaa monipuolisempia toimintoja.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä selvitettiin suunnittelualueen luontoarvot rakentamattoman alueen osalta.

Asemakaavan yhteydessä hyväksytään osalle kortteleista sitova tonttijako tai tonttijaon muutos, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä nro 7.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaupunginhallitus 31.8.2020
Päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 7.2.2022 § 25 >>
Luonnonvaiheen nähtävilläolo 16.2. - 18.3.2022
Päätös ehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 22.8.2022 >>
Hyväksytty kapunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2023 >>

Kaavaehdotus ja siihen liittyvät tonttijaot, nähtävillä 31.8. - 30.9.2022

Lomake muistutuksen antamiseen

Aiemmat vaiheet

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 16.2. - 18.3.2022

Kaavan vireilletuloa koskeva aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat