Äänejärven itärannan asemakaavan muutos ja laajennus, 992 15/8

Kaavahankkeen tarkoituksena on tarkastella keskustan itäpuolelle sijoittuvan Äänejärven itärannan eri maankäytön mahdollisuuksia. Suunnitelman tavoitteina on toteuttaa Äänekoski 2030 osayleiskaavassa esitetyt keskeiset tavoitteet ja vahvistaa alueen ominaispiirteitä ja identiteettiä. Samalla tarkastellaan mahdollisuuksia olemassa olevan asuinalueen täydentämiseen ja uuden seudullisesti vetovoimaisen asuinalueen toteuttamiseen.

Kaavan vaiheet

Äänekosken itärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulovaiheen materiaalista voi nyt antaa palautetta. Kaava etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä luonnosvaiheeseen (valmisteluvaihe). Kaavan laadintaprosessiin voi tutustua sivulla www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavan-laadintaprosessi.

Vireilletulo kaupunginhallituksessa 15.2.2021 >>
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.2.2021 – 18.3.2021
Kaupunginhallituksen päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>
Luonnoksen nähtävilläoloaika 3.11.2021 - 3.12.2021
Kaupunginhallituksen 18.9.2023 päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta >>
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika 27.9.2023 - 27.10.2023
Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 §77 hyväksyi kaavamuutoksen. 

Kaava on tullut voimaan 31.1.2024

Voimaantulleen kaavan kaavakartta

Hyväksymisaineisto

Aiemmat vaiheet

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 27.9.2023 - 27.10.2023

Luonnosvaiheen kaava-aineisto, ollut nähtävillä 3.11.2021 -3.12.2021

Vireilletulovaiheen materiaali

Vireillä olevat kaavat